Laboratorium

Aparatura do analiz geochemicznych i sedymentologicznych MALVERN

Mastersizer 0, 02   2000 mikrometrów urządzenie służy do pomiaru wielkości ziaren metodą dyfrakcji laserowej obejmujący pomiar w dyspersjach powietrznych i cieczowych. Jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku urządzeń do laserowego pomiaru wielkości ziaren w osadzie. Szeroki zakres pomiarów (0,  02   2000 mikrometrów) czyni to urządzenie bardzo przydatnym w badaniach mineralnych osadów terestrycznych, jeziornych, morskich, eolicznych i rzecznych). Znaczna dokładność pomiarów (  1%) i ich standaryzacja gwarantuje powtarzalność wyników uzyskiwanych przez różnych badaczy.

Morphologi G3S angielskiej firmy Malvern jest urządzeniem, które umożliwia pomiar wielkości i kształtu cząstek osadu w stanie suchym jak i w postaci emulsji oraz zawiesin cieczowych w zakresie wielkości cząstek 0,5-10000  m. Analizy osadów pozwalają wyznaczyć 15 parametrów morfologicznych każdej cząstki, m.in. średnicę, maksymalną długość, szerokość, długość, pole powierzchni, obwód, wydłużenie, wypukłość, chropowatość powierzchni, zwartość, stosunek szerokości do długości itp.

Analizator elementarny VARIO MAX CNS   jest to nowoczesny aparat służący do analizy całkowitej zawartości węgla, azotu i siarki w osadach organicznych o różnej genezie. Istnieje też możliwość analizowania zawartości tzw. węgla organicznego, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania chemicznego próbki. Urządzenie Vario Max CNS jest w Polsce niezwykle rzadkie   obecnie na terenie kraju pracują tylko 2 przyrządy. Wymowę interpretacyjną przypisuje się zarówno pionowej zmienności zawartości tych składników w osadach, jak i wartości stosunków Corg/N i C/S. Zawartość węgla organicznego jest miarą produktywności pierwotnej w zbiorniku (wzrost jego koncentracji oznacza wzrost produkcji biomasy) oraz świadczy o tempie akumulacji materii organicznej (duży udział Corg przekłada się na wysokie tempo akumulacji). Wartość Corg/N jest też powszechnie uznawanym wskaźnikiem stopnia mineralizacji osadu i zarazem udziału lokalnego fitoplanktonu w tworzeniu materii organicznej w zbiorniku wodnym (tzw. materia autochtoniczna). Na jego podstawie można też wnioskować o zmianach ilości materii terestrycznej (tzw. alochtonicznej) dostarczanej do jeziora (laguny) przez cieki, a nawet pośrednio o wahaniach zwierciadła wody w zbiorniku.

Laboratorium palinologiczne i okrzemkowe – przygotowanie materiałów do analiz paleoekologicznych

SPRZĘT WIERTNICZY

Sonda UWITEC i wiertnia geologiczna MERES Do prac terenowych – poboru osadów wykorzystujemy urządzenia wiertnicze – Sonda UWITEC, do poboru rdzeni osadów jeziornych oraz wiertnia geologiczną MERES do płytkich (do 20-30 m) wierceń geologicznych. W posiadaniu znajduje się również niezbędna do wierceń z powierzchni wody – wiertnicza platforma pływająca.

Zestaw świdrów typu Instorf firmy Eijkelkamp do poboru nieskonsolidowanych osadów organicznych, operujący do głębokości 10 metrów, z komorą pobierającej osad o przekroju półkola, średnicy 5 cm. Próbnik umożliwia pozyskanie rdzeni osadów w odcinkach 50 cm, z przeznaczeniem dla mikroskopowych analiz paleoekologicznych.

 

Comments are closed.