Badania naukowe

Profil badawczyresearch profile 

paleogeografia czwartorzędu, zmiany globalne,  ekologia czwartorzędu,  ekologia krajobrazu,  geograficzne systemy informacyjne, geochemia środowiskowa, sedymentologia chemiczna, paleolimnologia, archeologia środowiskowa – geoarcheologia i bioarcheologia

Quaternary palaeogeography, global changes, Quaternary palaeoecology, historical landscape ecology, environmental archaeology, GIS , environmental geochemistry, chemical sedimentology, paleolimnology

Kierunki i obszary badań – realizowane tematy

CZERNIAWSKA Jolanta:

 • Hydrogeologia i hydrologia strefy wybrzeża wpływ morza na dynamikę i chemizm wód podziemnych i powierzchniowych.
 • Późnovistuliańska i holoceńska historia dolin przymorskich
 • Sedymentacja glacilimniczna
 • Hydrogeology and hydrology of coastal area impact of sea on ground water and surface water
 • Late Vistulian and Holocene development of the inshore valleys
 • Glaciolacustrine deposition

HILDEBRANDT-RADKE Iwona:

 • Geoarcheologia (metody geoarcheologiczne w badaniach stanowisk archeologicznych)
 • Paleogeografia holocenu (badania systemów stokowych, fluwialnych, jeziornych)
 • Badania wpływu antropopresji w pradziejach i czasach historycznych
 • Metody rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • Ekologia krajobrazu
 • Geoarchaeology (geoarchaeological methods in research of archaeological sites)
 • Palaeogeography of Holocene (slope systems, fluvial systems, lacustrine systems)
 • Anthropogenic impact studies in prehistory and historic times
 • Cultural landscape in prehistory (the method of reconstruction)
 • Landscape ecology

JANCZAK-KOSTECKA Beata:

 • Ewolucja ekosystemów Morza Bałtyckiego w holocenie w
  świetle badań okrzemkowych
 • Evolution of the Baltic Sea ecosystems in Holocene in the light of diatom studies

KOSTECKI Robert:

 • Cechy geochemiczne osadów litorynowych Morza Bałtyckiego
 • Geochemical features of the Littorina sediments of the Baltic Sea

LUTYŃSKA Monika:

 • Zmiany paleoekologiczne bałtyckich jezior przybrzeżnych
 • Bioindykacyjne właściwości okrzemek
 • Okrzemki jako wskaźniki zmian paleoekologicznych polodowcowych zbiorników jeziornych
 • Badania paleoekologiczne jeziorek tundrowych na Spitsbergenie  (Petuniabukta)
 • Palaeoecological changes in the Baltic coastal lakes
 • Bioindication of diatoms
 • Diatom record of palaeoecological changes in postglacial lacustrines sediments
 • Palaeoecological study of a periodical lakes in central Spitsbergen (Petuniabukta)

MAKOHONIENKO Mirosław:

 • Ekologia czwartorzędu (paleoekologia) specjalizacja w zakresie analizy pyłkowej.
 • Rekonstrukcje zmian środowiskowych w okresie późnego glacjału i holocenu na podstawie historii szaty roślinnej, w procesie przemian naturalnych i wywołanych działalnością człowieka.
 • Badania porównawcze historii szaty roślinnej holocenu strefy umiarkowanej lasów liściastych Europy Środkowej i Azji Wschodniej
 • Przemiany środowiskowo-kulturowe strefy stepowej Eurazji
 • Kształtowania szlakowości w aspekcie czynników naturalnych
 • Historyczna ekologia krajobrazu – rozwój krajobrazu kulturowego
 • Ekologia historyczna miasta
 • Przemiany ekosystemów wodnych z wykorzystaniem analiz pozostałości glonów (Chlorophyta), sinic (Cyanobacteria) i niektórych grup zwierzęcych (Rotatoria, Spongia).
 • Archeologia środowiskowa palinologia stanowisk archeologicznych, z wykorzystaniem fosyliów pozapyłkowych w tym pasożytów.
 • Relacje między współczesnymi opadem pyłkowym a użytkowaniem gruntów jako podstawą dla interpretacji dawnych oddziaływań kulturowych na
  ekosystemy lądowe.
 • Zmiany bioróżnorodności w zapisie kopalnym
 • Historyczna geografia roślin
 • Quaternary ecology (palaeoecology)  specialization in pollen analysis
 • Reconstruction of environmental changes in Late Glacial and Holocene ?natural and anthropogenic vegetation changes
 • Comparative studies of the vegetation changes of the deciduous forests zone in Central Europe and East Asia
 • Environmental and cultural changes in the steppe zone of Eurasia
 • Natural aspects of the ancient routs formation
 • Historical landscape ecology  development of cultural landscapes
 • Historical urban ecology
 • Lacustrine ecosystems changes reconstructed from algal remains (Chlorophyta), blue-green algae (Cyanobacteria) and some animal remains (Rotatoria, Spongia)
 • Environmental archaeology  palynology of archaeological sites
 • Pollen/land-use relationships for the reconstruction of human impact on natural environment
 • Biodiversity changes in fossil records
 • Historical plant geography

ROTNICKI Karol:

 • Rozwój geologiczny i paleogeografia nizin nadmorskich w tym problem     holoceńskich transgresji Bałtyku południowego
 • Zmiany względne poziomu Bałtyku południowego w holocenie
 • Zmiany globalne klimatu a problem zagrożeń strefy wybrzeża przyspieszonym wzrostem poziomu oceanu światowego
 • Geology and palaeogeography of coastal plains Holocene transgressions in southern Baltic
 • Relative sea level changes of the southern Baltic in Holocene
 • Global climate changes and coastal hazards due to the accelerated sea level rise

WOSZCZYK Michał:

 • Przemiany jezior Niżu Polskiego w holocenie, specjalizacja w zakresie analiz geochemicznych
 • Współczesne procesy sedymentacyjne w jeziorach
 • Potencjał metanogenetyczny i emisja gazów szklarniowych z
  południowobałtyckich jezior przybrzeżnych
 • Evolution of lakes on the Polish Lowlands specialization in geochemical analyses
 • Recent sedimentary processes in lakes
 • Methanogenic potential and greenhouse gas emissions from coastal lakes on the southern Baltic coast

Prowadzone prace doktorskie

BUKOWSKA Aleksandra Porównanie rzeźby obszarów staro- i młodoglacjalnych na podstawie analizy ilościowej jej modeli cyfrowych (praca doktorska realizowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Karola Rotnickiego).

SIEJKOWSKI Adam Współczesne procesy sedymentacyjne w jeziorze Łebsko jako odzwierciedlenie zmian środowiska jezior przybrzeżnych pod wpływem podnoszącego się poziomu Bałtyku (praca doktorska realizowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Karola Rotnickiego).

BENYSEK Magdalena Przemiany hydrologiczne Kujaw w obszarze występowania czarnych ziem w okresie późnego glacjału i holocenu w wyniku zmian klimatycznych i działalności człowieka” (praca doktorska realizowana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka i prof UAM dr hab. Mirosława Makohonienko).

DWORZYŃSKA Magdalena Przemiany środowiska przyrodniczego miasta Poznania
od okresu wczesnohistorycznego w zapisie mikrofosyliów pyłkowych osadów jeziornych, torfowych i warstw kulturowych” (praca doktorska realizowana pod kierunkiem prof UAM dr hab. Mirosława Makohonienko i prof. zw. dr hab. Bogdana Jackowiaka)

Realizowane i zakończone projekty badawcze:

projekty realizowane w Zakładzie Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu

 • 2011-2014: projekt MNiSW nr N N305 059140: Przemiany środowiska
  przyrodniczego miasta środkowoeuropejskiego
  od średniowiecza po czasy współczesne. Paleoekologia miasta Poznania.  Kierownik projektu dr hab. Mirosław MAKOHONIENKO (UAM, Poznań), wykonawcy w grancie: Jolanta CZERNIAWSKA, Beata JANCZAK-KOSTECKA,  Jarosław JASIEWICZ, Michał WOSZCZYK.
 • 2011- 2014:  projekt MNiSW nr N N306 064640 Współczesne zespoły okrzemkowe jako podstawa do wnioskowania o zmianach ekologicznych/środowiskowych jezior przybrzeżnych Bałtyku Południowego w przeszłości .  Kierownik projektu dr Monika LUTYŃSKA (UAM, Poznań), wykonawca w grancie Mirosław MAKOHONIENKO, Michał WOSZCZYK.
 • 2010-2013: projekt MNiSW nr N N306 1267 38: Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach i na Przesmyku Rowieńskim (Nizina Gardnieńsko-Łebska): skutek ekstremalnego spiętrzenia      sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie czy uderzenia meteorytów w środkowym holocenie Kierownik projektu Karol ROTNICKI (UAM, Poznań),  wykonawca w grancie Jarosław JASIEWICZ.
 • 2008-2011: projekt MniSW Nr N N305 0842 35; Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań
  diatomologicznych i geochemicznych
  . Kierownik projektu dr Robert
  KOSTECKI
  (UAM, Poznań), wykonawca w projekcie Beata JANCZAK-KOSTECKA.
 • 2008 ? 2011: projekt MNiSW nr NN305 3372 34; Środowiskowe skutki gwałtownego obniżenia poziomu wody w jeziorze Budzisławskim i jeziorze Anastazewo w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Kierownik projektu dr Michał WOSZCZYK (UAM, Poznań), wykonawcy w projekcie Mirosław MAKOHONIENKO, Monika LUTYŃSKA).
 • 2007-2011:  projekt nr 2772/B/P01/2007/33: Wpływ morza i reżim jego stanów na chemizm i dynamikę pierwszego poziomu wód podziemnych na obszarze Mierzei Łebskiej. Kierownik projektu dr Jolanta CZERNIAWSKA.

 

Projekty realizowane, w których uczestniczą pracownicy ZGiPC:

 • 2010-2013: grant MNiSW nr N N109 054039  Osada metalurgów kultury mogiłowej w Szczepidle nad środkową Wartą. Kierownik projektu dr hab. Przemysław MAKAROWICZ  (UAM, Poznań), wykonawcy w projekcie Mirosław MAKOHONIENKO, Iwona Hildebrandt-RadkE.
 • 2010-2013: grant MNiSW N N109 198938 ŚWIAT NA WZGÓRZU: Społeczeństwo, kultura i gospodarka w IV-III tys. przed Chr. na Kujawach. Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj.
  kujawsko-pomorskie (część 2).
  Kierownik Prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt (Instytut Wschodni UAM, Muzeum Archeologiczne Poznań),
  wykonawcy Iwona Hildebrandt-Radke, Mirosław MAKOHONIENKO.
 • 2010-2013: nr projektu N N306 228039 – Historia rozwoju jezior
  dystroficznych w Wigierskim Parku Narodowym na podstawie analizy subfosylnych Cladocera (wioślarek) i wybranych analiz paleolimno-logicznych
  . Kierownik projektu dr Edyta ZAWISZA (PAN, Warszawa), wykonawca w projekcie Monika LUTYŃSKA.
 • 2011-2012: projekt MNiSW nr N N305 071540 Framework umożliwiający budowę interdyscyplinarnej, zdalnej platformy badawczej w oparciu
  o system webGIS, zapewniający funkcjonalność geoprzetwarzania.
  Kierownik projektu mgr Michał RZESZEWSKI (UAM, Poznań), wykonawcy  w projekcie: dr Iwona HILDEBRANDT-RADKE, dr Jarosław JASIEWICZ.
 • 2011-2012: projekt MNiSW nr N N109 208940  pt. Kontekst środowiskowy, gospodarczo-społeczny oraz komunikacyjno-obrzędowy późnoneolitycz-nego centrum osadniczego na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowicach. IV – III tysiąclecie przed Chrystusem (grant promotorski, kierownik grantu prof. dr hab. Aleksander KOŚKO, główny wykonawca mgr Danuta ŻURKIEWICZ), wykonawca Mirosław MAKOHONIENKO
 • Megata Lake Project grant of the IRCJS-International Research Center for Japanese Studies, JAS-Japanese Academy of Science and Ministry of
  Environment in Japan. Project Leaders: Yoshinori Yasuda (IRCJS, Kyoto,
  Japonia), Hitoshi Fukuzawa (Metropolitan University, Tokyo, Japan),
  wykonawca w projekcie Mirosław MAKOHONIENKO
 • 2007-2011: projekt NORPOLAR (Northern Polish Lake Research) grant MNiSW (DFG/46/2007) i DFG (DFG 436 POL 113/0-1). Kierownik projektu dr
  Wojciech TYLMAN
  (UG, Gdańsk), wykonawcy w projekcie: Mirosław MAKOHONIENKO, Monika LUTYŃSKA.
 • 2009 – 2012: projekt MNiSW nr N N 306 085037 – Zmiany klimatu oraz      środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie na obszarze Borów Tucholskich w świetle analiz paleoekologicznych o wysokiej      rozdzielczości. Kierownik projektu mgr Michał SŁOWIŃSKI (PAN, Toruń),      wykonawca w projekcie: Monika LUTYŃSKA

zakończone projekty badawcze (w ostatnich 10 latach):

KIEROWANIE PROJEKTAMI

 • 2008-2010: projekt MNiI nr N N305 336934: Wpływ przyspieszonego wzrostu poziomu morza na na zmiany chemizmu osadów i natężenia ich akumulacji  w nadmorskich geosystemach rzecznych i jeziorno-bagiennych, kierownik projektu mgr Michał RZESZEWSKI (UAM, Poznań)
 • 2006-2009: grant MNiSW 2 P04E 016 30 Rozwój pradziejowych i historycznych systemów osadniczych i gospodarczych a holoceńskie przekształcenia rzeźby na przykładzie środkowej ObryKierownik projektu: dr Iwona Hildebrandt-Radke
 • 2005-2009: projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 2P04F03629: Powstanie jeziora Gardno i jego zmiany paleogeograficzne a holoceńska transgresja Bałtyku Południowego w świetle analiz okrzemkowych i geochemicznych. Kierownik projektu dr Monika LUTYŃSKA (UAM, Poznań)
 • 2007-2009: projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr NN 306 3373 34:
  Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania zmienności składu chemicznego osadów Jeziora Sarbsko. Kierownik projektu Michał Woszczyk (UAM, Poznań), wykonawca: Monika Lutyńska
 • 2003-2007: projekt KBN/Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 3 PO4E 008 24: Przemiany środowiska północno-wschodnich Chin w holocenie. Historia szaty roślinnej, klimatu oraz oddziaływań ntropogenicznych. Kierownik projektu Mirosław MAKOHONIENKO (UAM, Poznań)
 • 1997-1998: grant KBN 6P04 00213 Bilans transportu eolicznego
  materiału piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej
  . Kierownik projektu: dr Iwona Hildebrandt-Radke (UAM, Poznań)

WYKONAWCY W PROJEKTACH

 • 2008-2010; projekt MNiI nr N N305 084235: Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań diatomologicznych i geochemicznych, kierownik projektu prof. dr hab.
  Andrzej Witkowski, wykonawca dr Beata JANCZAK-KOSTECKA.
 • 2007-2009: projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr NN 307 2504 33: Postglacjalna historia rozwoju jezior Skrzynka i Mielnica (park Narodowy Bory Tucholskie) w świetle analiz izotopowych (18O, 13C), geochemicznych i palinologicznych?.  Kierownik projektu Karina Apolinarska, wykonawca Michał Woszczyk.
 • 2005-2007: grant MNiSW 1H01H02728 – Świat budowniczych osiedli obronnych z początków epoki brązu w Europie Środkowej na przykładzie osady w Bruszczewie, woj. wielkopolskie. Dzieje zasiedlenia; gospodarka i relacje człowiek-środowisko; powiązania ponadregionalne. Kierownik projektu: Prof. UAM dr hab. J. Czebreszuk (IP UAM, Poznań),  wykonawca Iwona Hildebrandt-Radke.
 • 2003-2007: wykonawca w projekcie MNiI / KBN nr 2 HO1H 028 25: Świat
  z perspektywy wzgórza. Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj. Kujawsko-pomorskie
  . Kierownik prof. UAM dr hab. Marzena SZMYT (UAM, Poznań), wykonawca Mirosław MAKOHONIENKO.
 • 2000-2003: wykonawca (Mirosław MAKOHONIENKO) w projekcie KBN nr 6 PO4F 028 18: Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych. Kierowany przez prof. dr hab. M. Ralską-Jasiewiczową (Instytu Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków)
 • 2003: wykonawca prac zleconych (Mirosław MAKOHONIENKO) w projekcie badawczym finansowany przez International Research Center for Japanese Studies: Study of the Mikurigaike Lake in relation to the worship of Mount Tateyama (kierownik Prof. Yoshinori YASUDA)
 • 2003: wykonawca prac zleconych (Mirosław MAKOHONIENKO) w projekcie EU numer EVK2-CT-99-00036 Dynamics and
  biodiversity of forest tree populations genetic, palaeogenetic and plant historical approaches 
  (Fossilva Project)
 • 1998-2003; uczestnik (Mirosław MAKOHONIENKO) projektu badawczego  Yangtze River Civilization Project, realizowanego w International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan (kierownik projektu Prof. Yoshinori YASUDA).

 [zestawił M.Makohonienko]

 

 

 

 

Comments are closed.