Dr Beata Janczak-Kostecka

 

pokój: nr 225
dyżur: czwartek 10.00 – 12.00
e-mail: kostecka@amu.edu.pl
telefon: 061-829-98

 

Aktualnie pełnione funkcje

CV – Curriculum vitae

Aktualnie pełnione funkcje

 • Opiekun roku II DU Geoinformacja
 • Członek Rady Instytutu w kadencji 2012-2016
 • Członek Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na WNGiG w kadencji 2012-2016
 • Sprawy BHP, pierwsza pomoc i ewakuacja budynku w razie pożaru w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Magister geografii – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Paleooceanologii – 1998r. Temat pracy magisterskiej: Zmiany zasolenia wód południowozachodniego Bałtyku we wczesnej fazie holoceńskiej transgresji morskiej w świetle analizy okrzemkowej?. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 2004r. Temat rozprawy doktorskiej: Zmienność flor okrzemkowych Bałtyku Południowego w holocenie na podst. analiz wybranych profilów geologicznych osadów morskich i lagunowych Niziny Gardnieńsko-Łebskiej. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Kierunki i obszary badań

 • rekonstrukcja warunków środowiskowych w Morzu Bałtyckim w okresie późnego glacjału i holocenu na podstawie analizy diatomologicznej;
 •  zmiany we florze okrzemkowej, jako klucz do zrozumienia współczesnych i przyszłych zmian środowiskowych Morza Bałtyckiego;
 • taksonomia i systematyka okrzemek (Bacillariophyceae) oraz bioróżnorodność flory okrzemkowej morskiej strefy litoralnej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Geomatyka – lab. komp. I DL-Ginf;
 • Geomatyka – lab. komp. I DI-Ginf;
 • Podstawy paleogeografii – ćw. III DL-Ginf;
 • Podstawy paleogeografii – w. III DL-Ginf;
 • Retrodykcja systemów przyrodniczych – ćw. I DU-Ginf;
 • Proseminarium – I DU-GR
 • Metody badań geograficznych – lab. I DU-GR;
 • Laboratorium magisterskie – lab. II DU-Ginf;
 • Laboratorium magisterskie – lab. II DU-HMiK;
 • Seminarium magisterskie – lab. II DU-HMiK;
 • Seminarium licencjackie – lab. III DL-EM
 • Systemy informacji geograficznej – lab. komp. III DL-GR
 • Ćwiczenia terenowe z geomatyki – I DL-Ginf.

Publikacje naukowe

 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., Endler M., Moros M., 2015 -The evolution of the Mecklenburg Bay environment in the Holocene in the light of multidisciplinary investigations of the sediment cores. Quaternary International, doi: 10.1016/j.quaint.2015.07.007
 • Kostecki R.  Janczak-Kostecka B., 2014. The age and evolution of the Littorina Transgression based on geochemical, diatomological studies and radiocarbon dating of the cores from south-western Baltic Sea. W: The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, 8: 12, September 2014, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Abstract Volume, 30.
 • Kostecki R.  Janczak-Kostecka B., 2013. Evolution of the Littorina transgression reflected by geochemistry, diatoms and radiocarbon dating of the sediment cores from south-western Baltic Sea.  W: 9th Baltic Sea Science Congress 2013,  26-30 August 2013, Klaipeda, Lithuania, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, 64.
 • Kostecki R.  Janczak-Kostecka B., 2012. Spatial variability of the south-western Baltic Holocene sediments reflected by the geochemistry, diatoms and radiocarbon dating. 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki 19th-21st September 2012, Geological Survey of Finland, Guide 57: 36.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2012. Holocene environmental changes in the south-western Baltic Sea reflected by the geochemical data and diatoms of the sediment cores. Journal of Marine Systems, 105-108: 106-114.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2011. Holocene evolution of the Pomeranian Bay environment, southern Baltic Sea. Oceanologia, 53 (1-T1) 471-487.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2011. The Early Atlantic ingression in the light of a proxy investigations of the sediments cores from Pomeranian Bay and Arkona Basin (southern Baltic Sea), W: 8th Baltic Sea Science Congress 2011, 22-26.08.2011. St. Petersburg, Russia, 32.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2010. Diatomological and geochemical evidence of Littorina transgression in Pomeranian Bay, Southern Baltic Sea. Studia Quaternaria, 27, 27-33.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2010. Environmental changes in the Pomeranian Bay in the Holocene, based of diatomological and geochemical studies, W: 6 th Study Conference on BALTEX, 14-18 June 2010. Międzyzdroje, Island of Wolin, Poland, 26.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2009. The Holocene evolution of Pomeranian Bay in the light diatomological and geochemical investigations, W: 7th Baltic Sea Science Congress 2009, 17-21.08.2009. Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia, 114.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2008. Rekonstrukcja warunków środowiskowych na Mierzei Łebskiej w świetle analiz okrzemkowych i geochemicznych, W: Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk M., (red.) Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki. Wydawnictwo Tekst sp. z o.o., Poznań-Bydgoszcz, 17-24.
 • Janczak-Kostecka B., 2008: Zmienność flor okrzemkowych Bałtyku południowego w holocenie na obszarze Mierzei Łebskiej. W: Rotnicki, K., Jasiewicz, J., Woszczyk, M., (red.) Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Smołdzino 6-9 maja 2008, Streszczenia referatów i posterów, 28-29.
 • Janczak-Kostecka B., 2008: Rekonstrukcja warunków środowiskowych w zachodniej części Mierzei Łebskiej w świetle analiz okrzemkowych. W: Rotnicki, K. (red.) Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Smołdzino 6-9 maja 2008, Przewodnik do sesji terenowej, 35.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2008. Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań diatomologicznych i geochemicznych. W: V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Streszczenia, Poznań 20-21 Listopada 2008, 42-43.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2007, Holocene changes of marine and lagoonal environments on the Łeba Barrier: evidences from diatomological and geochemical analysis. Polish Middle-Coast, W: Röhling H.-G., Breitkreuz Ch., Duda Th., Stackebrandt W., Witkowski A., Uhlman O. (red.), Joint Meeting DGG-PTG Geo-Pomerania Szczecin 24-26 September 2007, Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 53, 124.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2006. Diatomological and geochemical investigations of lagoon environment on the Gardno-Łeba Barrier. Questiones Geographicae 25, 23-26.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2006. Rola badań diatomologicznych i geochemicznych w rekonstrukcji środowiska lagunowego na przykładzie osadów z Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, [W:] Kostrzewski A. (red.), Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci profesora Bogumiła Krygowskiego, Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. Poznań, 20 -21 marca 2006r, 115-116.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2005. Zmiany środowiska morskiego i lagunowego na Mierzei Łebskiej w holocenie w świetle analiz diatomologicznych i geochemicznych, W: Borówka R.K. (red.) Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Oficyna InPlusSzczecin, 30-33.
 • Witkowski A, Anja Broszinski, Ole Bennike, Beata Janczak-Kostecka, Jorn Bo Jensen, Wolfram Lemke, Rudi Endler and Antoon Kuijpers.,2005 Darss Sill as a biological border in the fossil record of the Baltic Sea; evidence from diatoms. Quaternary International 130, 97-109.
 • Beata Janczak-Kostecka, Monika Lutyńska, 2004. Environmental changes in the Gardno-Łeba lowland and lake Gardno caused by southern Baltic Sea Holocene transgression, as revealed by diatom analysis, W: Witkowski A.(ed.): 18th International Diatom Symposium, Międzyzdroje, Poland 2004, 201.

Wystąpienia naukowe

Udział w organizacji konferencji naukowych

2008 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku, przyczyny, uwarunkowania, skutki, Smołdzino 6-9 maja 2008, współorganizator, skarbnik konferencji

2006 – Forum Geografów Polskich, Poznań 21.03.2006, skarbnik

2006 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci prof. B. Krygowskiego pt. Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Poznań 20.03.2006, skarbnik konferencji

1998 – XVII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB dedykowane prof. J. Siemińskiej na 50-cio lecie pracy naukowej pt. Glony jako uniwersalne bioindykatory degradacji środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry, Szczecin-Łukęcin 7-11 maja 1998, komitet organizacyjny

Granty badawcze

 • Projekt badawczy KBN Nr 6PO 4E04314 pt ?Zmiany w florze okrzemkowej Morza Mastogloia, jako klucz do zrozumienia współczesnych i przyszłych zmian środowiskowych Morza Bałtyckiego. Kierownik prof. dr hab. Andrzej Witkowski, wykonawca
 • Projekt badawczy KBN Nr 3PO 4E02823 pt. Przyczyny, wiek i paleogeograficzne tło nowoodkrytej środkowoholoceńskiej regresji i młodoholoceńskiej ingresji Bałtyku południowego. Kierownik: prof. dr hab. Karola Rotnickiego, wykonawca.
 • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N305 084235 pt. Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań diatomologicznych i geochemicznych. Kierownik: Robert Kostecki, wykonawca.
 • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N305 059140 pt. Przemiany środowiska przyrodniczego miasta środkowoeuropejskiego od średniowiecza po czasy współczesne – paleoekologia miasta Poznania. Kierownik dr hab. Mirosław Makohonienko, wykonawca.

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

Comments are closed.