Prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke


pokój: nr 226
dyżur:
e-mail: hilde@amu.edu.pl
telefon: 061-829-6199

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawcze
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne, dane prasowe
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

 • opiekun II roku Geografii – zaocznych studiów magisterskich,
 • sekretarz Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
 • opiekun III roku Ekologii miasta – specjalność na geografii – dzienne studia licencjackie,
 • przewodnicząca Instytutowej Komisji Inwentaryzacyjnej,
 • członek Rady Instytutu Geoekologii i Geoinformacji
 • członek Komisji Nauk o Ziemi O/ PAN w Poznaniu

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Studia magisterskie:

Magister – geografii Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Badań Paleogeografii i Geoekologii – 18 czerwca 1991, ze specjalnością geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu. Temat pracy: Stożek napływowy na terasie zalewowej Prosny – zmienność litofacjalna i antropogeniczne uwarunkowania. Promotor: prof. dr hab. Karol Rotnicki

Magister – archeologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Prahistorii – 22 kwietnia 1994. Temat pracy: Aktywność biokulturowa człowieka w aspekcie badań pokryw eolicznych w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kośko.

Doktorat z Nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 29 czerwca 1999. Temat:  Bilans transportu eolicznego materiału piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Promotor: prof. dr hab. Karol Rotnicki

Habilitacja z Nauk o Ziemi, w zakresie geografii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 18 marca 2014 r. Praca habilitacyjna: Pradziejowa i wczesnohistoryczna antropopresja i jej zapis w środowisku przyrodniczym na przykładzie regionu środkowej Obry (Wielkopolska)

Kierunki i obszary badań

 • Geoarcheologia (metody geoarcheologiczne w badaniach stanowisk archeologicznych)
 • Paleogeografia holocenu (badania systemów stokowych, eolicznych,  fluwialnych, jeziornych)
 • Badania antropopresji w pradziejach i czasach historycznych
 • Metody rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • Geoekologia krajobrazu

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Ćwiczenia:

Geomatyka, Techniki komputerowe, Podstawy geografii (Wydział Chemii), Konwersatoria, Seminarium licencjackie, Laboratorium magisterskie, Seminarium magisterskie, Ćwiczenia terenowe z geomatyki

Wykłady:

Geoarcheologia, Zmiany globalne środowiska przyrodniczego, Regionalna geografia fizyczna Polski, Muzealnictwo, Nazewnictwo geograficzne, Susze, pustynnienie, kryzys wodny (w. monograf.), Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (w. monograf.), Rozwój i funkcjonowanie krajobrazu kulturowego, Rozwój osadnictwa na ziemiach polskich

Publikacje naukowe

Opublikowane:

Niebieszczanski J., Jaeger M., Peto A., Hildebrandt-Radke I., Kulcsar G., Staniuk R., Taylor N., Czebreszuk J., 2019. Revealing the internal organization of a Middle Bronze Age fortified settlement in Kakucs-Turjan through geoarchaeological means: Magnetometric survey and sedimentological verification of a housing structure. Journal of Archaeological Science Reports 25: 409-419, DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.04.014, JUN 2019

Hildebrandt-Radke I., Makarowicz P., Matviishyna Z.N., Parkhomenko A., Lysenko S.D., Kochkin I. T., 2019. Late Neolithic and Middle Bronze Age barrows in Bukivna, Western Ukraine as a source to understand soil evolution and its environmental significance. Journal of Archaeological Science Reports 27, 101972, DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.101972, OCT 2019

Niebieszczanski J., Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides G., Tsourlos P., W Spychalski W., 2019. Uncovering tell formation processes in the Anthemous Valley (Northern Greece): Geoarchaeological studies of Nea Raedestos Toumba. Journal of Archaeological Science Reports 27: 101987, DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.101987, OCT 2019

Niebieszczański, J., Hildebrandt-Radke, I., Vouvalidis, K., Syrides, G., Andreou, S., Czebreszuk, J., Pappa M., Tsourlos P., Karpińska-Kołaczek M., Rzodkiewicz M., Kołaczek, P., 2019. Geoarchaeological evidence of landscape transformations at the Neolithic and Bronze Age settlement of Nea Raedestos in the Anthemous River valley, central Macedonia, Greece. Quaternary Research, 91(2), 600-619. doi:10.1017/qua.2018.69

Hildebrandt-Radke I., Stróżyk M., Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Rotnicka J., 2018- Wykorzystanie metody litologicznej do weryfikacji rezultatów nieinwazyjnych badań kurhanów z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim (Las Krotoszyn, Wielkopolska). Acta Geographica Lodziensia 107: 73-92 doi.org/10.26485/AGL/2018/107/5

Hildebrandt-Radke I., 2018 – Uwarunkowania geomorfologiczne średniowiecznego osadnictwa w Gnieźnie. W: T. Sawicki, M. Bis (red.) Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy. Seria : Oigines Polonorum, T. XI, P. Urbańczyk (red. serii), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa: 17-26. ISBN:  978-83-949882-5-8

Niebieszczański J., Pető Á., Serlegi G., Hildebrandt-Radke I., Galas J., Sipos G., Páll D.G., Onaca A., Spychalski W., Jaeger M., Kulcár G., Tylor N., Márkus G., 2018. Geoarchaeological and non-invasive investigations of the site and its surroundings. W: Jaeger M., Kulcár G., Staniuk R. (red.), Kakucs-Turján. Middle Bronze Age multi-layered fortified settlement in Central Hungary. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Studia nad Pradziejami Europy środkowej, Band/Tom 18, Rudolf Habelt GmbH: 43-71 ISBN: 978-3-7749-4149-6

Górska-Zabielska M., Hildebrandt-Radke I., Nowaczyk Sz., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., 2018- Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach obiektem badań interdyscyplinarnych. [W:] Geneza litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. VII, (A. Kostrzewski, A. Stach, M. Majewski (red.), UAM, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Poznań: 51-56. ISBN: 978-83-936793-0-0

Hildebrandt-Radke I.,Krzepkopwski M., Moeglich M., Wroniecki P.,  2018- „Zaginione miasto” Litologia i stratygrafia obiektów mieszkalnych na stanowisku archeologicznym w Dzwonowie oraz zapis litologiczny użytkowania kompleksu osadniczego w osadach zbiornika jeziornego (Puszcza Zielonka, Wielkopolska). . [W:] Geneza litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. VII, (A. Kostrzewski, A. Stach, M. Majewski (red.), UAM, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Poznań: 65-68. ISBN: 978-83-936793-0-0

Zwoliński Z., Hildebrandt-Radke I., Mazurek M., Makohonienko M., 2018- Anthropogeomorphological methamorphosis of an urban area in the postglacial landscape: a case study of Poznań city. [W:] Urban geomorphology. Landforms and processes in cities, M.J. Thornbush, C.D. Allen (red.), Elsevier: 55-77. ISBN: 978-0-12-811951-8

Zwoliński Z., Hildebrandt-Radke I., Mazurek M., Makohonienko M., 2017 – Existing and proposed urban geosites values resulting from geodiversity of Poznań City. Quaestiones Geographicae, 36, 3: 125-149

Hildebrandt-Radke I., 2017 –  Uwarunkowania środowiskowe powstania grobowca megalitycznego w Kierzkowie oraz charakterystyka litologiczna obszarów otaczających. [W:] Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia, Nowaczyk Sz., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.), Biskupin: 35-48, ISBN 978-83-945256-2-0

Hildebrandt-Radke I., 2017 – Położenie fizycznogeograficzne oraz uwarunkowania geomorfologiczne stanowisk archeologicznych: Masłowo, stan. 9; Rawicz, stan. 14; Rawicz, stan. 15; gm. Rawicz, woj. wielkopolskie. [W:] Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi rawickiej, Minta-Tworzowska D., Chrapek-Wawrzyniak M. (red.), seria Via Archaeologica Posnaniensis, Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t.12, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 373-391, ISBN 978-83-232-3291-9

Hildebrandt-Radke I., Jaszczak J., 2017 – Charakterystyka położenia kompleksu osadniczego w Dzwonowie na tle uwarunkowań przyrodniczych zlewni Dzwonówki, [W:] Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto. Tom I, Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne, M. Krzepkowski, M. Moeglich, P. Wroniecki (red.), Wągrowiec: 13-25, ISBN 978-83-941479-5-2

Hildebrandt-Radke I., 2017 – Rekonstrukcja środowiska przyrodniczego na podstawie analiz litologicznych i geochemicznych, [W:] Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto. Tom I, Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne, M. Krzepkowski, M. Moeglich, P. Wroniecki (red.), Wągrowiec: 26-41, ISBN 978-83-941479-5-2

Makarowicz P., Kochkin I., Niebieszczański J., Romaniszyn J., Cwaliński M., Staniuk R., Lepionka H., Hildebrandt-Radke I., Panakhyd H., Bołtryk Y., Rud V., Wawrusiewicz A., Tkaczuk T., Skrzynecki R., Bahyrycz C., 2016 –  Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the Upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province), Archaeologia Bimaris, Monographies, vol. 8, Poznań: 1-530, ISBN 978-83-946591-0-3

Makarowicz P., Kochkin I., Niebieszczański J., Romaniszyn J., Cwaliński m., Staniuk R., Lepionka H., Hildebrandt-Radke I., Panakhyd H., Bołtryk Y., Rud V., Wawrusiewicz A., Tkaczuk T., Skrzynecki R., Bahyrycz C., 2016 – Каталог курганних могильників комарівської культури в басейні Верхнього Дністра (колишнє Станіславське воєводство)”, Poznań-Kiiv-Ivano-Frankivsk (e-book). ISBN 978-83-946591-3-4

Makarowicz P, Kochkin I., Niebieszczański J., Romaniszyn J., Cwaliński M., Staniuk R., Lepionka H., Hildebrandt-Radke I., Panakhyd H., Bołtryk Y., Rud V., Wawrusiewicz A., Tkaczuk T., Skrzynecki R., Bahyrycz C., 2016 –  Katalog cmentarzysk kurhanowych kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru (dawne województwo stanisławowskie), Poznań-Kijów-Ivano-Frankivsk (e-book). ISBN 978-83-946591-2-7

Hildebrandt-Radke I. 2016 – Analiza przestrzenna środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa w regionie Wojnowa z wykorzystaniem GIS. [W:] Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy, M. Kobusiewicz (red.), PAN, Warszawa: 75-92,  ISBN 978-83-63760-48-9

Hildebrandt-Radke I. 2016 – Wpływ procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stan zachowania pochówków na cmentarzysku szkieletowym w Bodzi. [W:] Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, A. Buko (red.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa: 59-65, ISBN 978-83-63760-69-4

Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I. 2016 – Landscape and Environment. [W:] The Anthemous Valley Archaeological Project. A preliminary report,  J. Czebreszuk, S. Andreou, M. Pappa (eds.),  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 23-30, ISBN 978-83-232-3003-8

Hildebrandt-Radke I. 2016 – Budowa litologiczna i neoholoceńska ewolucja rzeźby w okolicy Janowic. [W:] Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie, M. Szmyt (red.), Wydawnictwo Naukowe, UAM, Poznań: 61-72, ISBN 978-83-232-3138-7

Hildebrandt-Radke I., 2016 – Przekształcenia środowiska geograficznego na stanowisku archeologicznym Szczepiło 17 i w jego otoczeniu pod wpływem czynników naturalnych oraz antropopresji. [W:] Szczepiło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą, P. Makarowicz, Archeologia Bimaris 9, Monografie, Poznań: 425-446, ISBN 978-83-946591-1-0

Hildebrandt-Radke I. 2016 – Środowisko geograficzne Poznania. [W:] Archeologia i geografia o przemianach osadnictwa i środowiska  przyrodniczego w Poznaniu i okolicach od schyłku starożytności do lokacji miasta, M. Kara, M. Makohonienko, J. Kaczmarek, A. Michałowski (red.), Ekologia Historyczna Poznania, M. Makohonienko (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21-43, ISBN 978-83-7986-088-3

Makohonienko M., Kara M., Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Michałowski A., Antczak-Górka B., 2016 – Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze Poznania w świetle źródeł archeologicznych – dyskusja wybranych zagadnień. [W:] Archeologia i geografia o przemianach osadnictwa i środowiska przyrodniczego w Poznaniu i okolicach od schyłku starożytności do lokacji miasta, M. Kara, M. Makohonienko, J. Kaczmarek, A. Michałowski (red.), Ekologia Historyczna Poznania, M. Makohonienko (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 257-290, ISBN 978-83-7986-088-3

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Price T.D., Frei, K.M.,Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M., 2015 – Remains of a late neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift 90 (1–2): 185–213

Hildebrandt-Radke I., 2015 – Geographical environment of the central Obra region and the geoarcheology of an Early Bronze Age settlement at Bruszczewo. (W: ) Czebreszuk J., Müller J., Jaeger M., Kneisel J.(red.), Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people. Studien zur Archäeologie in Ostmitteleuropa 14, Studia do badań nad pradziejami Europy Środkowej 14, 11-37,Poznań-Bonn: 9-35 ISBN 978-83-232-2801-1

Hildebrandt-Radke I., 2015 – Zróżnicowanie litologiczne i geochemiczne wypełnisk obiektów i warstw kulturowych oraz materiału źródłowego. (W:) Kośko A., Szmyt M. (red.) Osadnictwo – Wzgórze Prokopiaka, tom V: 63-76 ISBN 978-83-232-2785-4

Makohonienko M., Hildebrandt-Radke I., 2014 – 3.5.1. Kontekst przyrodniczy i perspektywy studiów paleośrodowiskowych stanowiska kultury jamowej w Pidlisiwce nad Dniestrem, zachodnia Ukraina,  Природничій контекст та перспективи досліджень палеосередовища могильника ямної культури у Підлісівці на Дністрі, Західна Україна. (W:) Kośko A., Potupczyk M., Razumow S., Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Комплекси курганних могильників населення ІІІ та першої половини ІІ тисячоліть до Р.Х. з території Наддністянщини неподалік міста Ямпіль Вінницької області. З досліджень північно-західного рубежу пам’яток культур понтійської зони епохи ранньої бронзи, Archeologia Bimaris 6: 248-272 ISBN 978-83-64864-03-2

Pietrzak S., Hildebrandt-Radke I., Langer J., 2014 – 3.5.3.1. Ślady obecności matopochodnych materiałów organicznych na stanowisku Pidlisiwka 1 i ich zapis fizykochemiczny w kontekście mineralizacji substancji organicznych w wypełniskach grobów (Сліди  присутності  органічних  матеріалів від матів на пам’ятці Підлісівка 1 і їх фізикохімічний опису контексті мінералізації органічних субстанцій у аповненні поховань). (W: ) Kośko A., Potupczyk M., Razumow S., Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Комплекси курганних могильників населення ІІІ та першої половини ІІ тисячоліть до Р.Х. з території Наддністянщини неподалік міста Ямпіль Вінницької області. З досліджень північно-західного рубежу пам’яток культур понтійської зони епохи ранньої бронзи,  Archeologia Bimaris 6:291-296 ISBN 978-83-64864-03-2.

Hildebrandt-Radke I., 2014 – The effect of depositional and post-depositional processes on the conservation status of archaeological skeletal burial remains in Bodzia. (W:) Buko A. (red.), Bodzia.  New Quality of Cemeteries from the Late Viking Age, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450), Brill, Leiden, Boston: 48-62 ISBN1872-8103, ISSN 978-90-04-27829-5

Hildebrandt-Radke I., Makarowicz P., 2014 – Naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska geograficznego na stanowisku archeologicznym kultury mogiłowej w Szczepidle 17 (Kotlina Kolska). Landform Analysis 26: 21–37.

Hildebrandt-Radke I., 2014 – Położenie fizyczno-geograficzne oraz uwarunkowania geomorfologiczne stanowiska archeologicznego Wilenko 16. (W:) Ignaczak M., Romańska A., Osada kultury łużyckiej w Wilenku, gm. Szczaniec, woj. lubuskie, sta. 16 (aut nr 49), Archeologiczne badania autostradowe na trasie autostrady A2, Via Archaeologica Posnaniensis, Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t.9, Poznań: 10-18 ISBN 978-83-63795-81-8

Hildebrandt-Radke I., 2014 – Zróżnicowanie litologiczne i geochemiczne wypełnisk obiektów, warstw kulturowych oraz materiału źródłowego. (W): Kośko A., Szmyt M., Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom IV: 77-87 ISBN 978-83-232-2784-7

Hildebrandt-Radke I., 2013. Pradziejowa i wczesnohistoryczna antropopresja i jej zapis w środowisku przyrodniczym na przykładzie regionu środkowej Obry (Wielkopolska). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria: Prace z Geografii i Geologii nr 30, Poznań ISBN 978-83–63400-75-0

Rzeszewski M., Hildebrandt-Radke I., 2013 – InterSecT project – mitigating barriers in GIS usage in interdisciplinary archaeological research. Sprawozdania Archeologiczne 65, Kraków: 51-66, ISSN 0081-3834-51-66

Hildebrandt-Radke I., 2013 – Cechy litologiczne i główne fazy depozycji osadów na stanowisku archeologicznym Myszęcin 19 (aut. 45), gm. Szczaniec (W:) Pawlak E., Pawlak P., Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie, Od młodszej epoki kamienia po XX wiek, Zielona Góra: 1-10 ISBN 978-83-93 8557-1-1

Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., 2013 – Prehistoric and early historic settlement in the context river valleys – middle Obra region (Wielkopolska). Spatial analysis with GIS, [w:] Kalicki T., Krupa J. (ed.) Geoarchaeology of river valleys, Abstract book nad field guide, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), 47-52. ISBN 978-83-64038-05-1.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Spatial analysis of the prehistoric and early  historic  settlement  in  the  region  of  the  Middle  Obra  River  using  GIS methods. [w:] Issmer K., Makohonienko M., Hildebrandt-Radke I. , Wiśniewski A. (eds.)  Geoarchaeological Workshop:  Actual stage of the environmental archaeology investigations in southern Poland and northern Czech and their implications for palaeoclimatic changes versus new delimitations of the Quaternary, 25 October 2011, 20-21.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Zapis zmian klimatu neoholocenu w warstwach kulturowych stanowisk archeologicznych oraz osadach jeziornych regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska), I Konferencja Geoarcheologiczna, Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych, Instytut Archeologii UKSW, Warszawa, 25 listopada 2011, 7-8.

Jasiewicz J., Hildebrandt-Radke I., 2011 – Influence of the morphometrical features on the settlement pattern from the Neolithic to the Middle Ages in the Middle Obra Region. [w:] Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Early Bronze on the Central European Lowlands, Hildebrandt-Radke I., Dörfler W., Czebreszuk J., Müller J., (red.). Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Poznań, Bonn:  107-121, ISBN 978-83-63400-02-6.

Hildebrandt-Radke I., Janczak-Kostecka B., Spychalski W., 2011 – Settlement of the Bruszczewo Mikroregion in the Light of the Sedimentological, Geochemical and Diatom Analyses of the deposits in the glacial Trough of the Samica River. [w:] Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Early Bronze on the Central European Lowlands, Hildebrandt-Radke I., Dörfler W., Czebreszuk J., Müller J., (red). Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Poznań, Bonn:  97-106, ISBN 978-83-63400-02-6.

Hildebrandt-Radke I., Spychalski W., Lutyńska M., 2011 – Sedimentological, geochemical and diatom investigations on sediments of Lake Wonieść in the context of climate changes and main stages of the Middle Obra River settlement. [w:] Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Early Bronze on the Central European Lowlands, Hildebrandt-Radke I., Dörfler W., Czebreszuk J., Müller J., (red.). Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Poznań, Bonn: 79-96, ISBN 978-83-63400-02-6.

Hildebrandt-Radke I., Przybycin J., 2011 – Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego. Przegląd Geograficzny 83 (3): 323-342.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Aluwialne wypełnienie dna doliny oraz stożek napływowy na terasie zalewowej Prosny w Kościelnej Wsi koło Kalisza – zmienność litofacjalna i antropogeniczne uwarunkowania. [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 64-68.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Warunki klimatyczne okresu średniowiecza a powstanie, rozwój i upadek grodziska na Zawodziu. [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 69-72.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Cmentarzysko kurhanowe w Łękach Małych – unikatowa nekropolia kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu). [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 73-76.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Główne etapy zasiedlenia i rozbudowy grodziska w Bonikowie (Wielkopolska) w świetle badań litologicznych i geochemicznych. [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 77-80.

Hildebrandt-Radke I., 2011 – Stratygrafia osadów fosy  i strefy krawędziowej na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie jako rezultat jego użytkowania w pradziejach. [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 81-86.

Hildebrandt-Radke I., Janczak-Kostecka B., Spychalski W., 2011 – Zapis procesów prehistorycznej antropopresji w otoczeniu stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (centralna Wielkopolska) na podstawie badań osadów rynny glacjalnej Samicy. [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 87-91.

Hildebrandt-Radke I., Spychalski W., Lutyńska M., 2011 – Regionalna wymowa procesów antropogenizacji regionu środkowej Obry na podstawie badań osadów jeziora Wonieść. [W:] Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski, Mazurek M., Zwoliński Z. (red.), Landform Analysis, vol. 16, ISSN 1429-799X, ISBN 978-83-62662-83-8: 92-98.

Hildebrandt-Radke I, 2010 – Położenie fizyczno-geograficzne oraz uwarunkowania geomorfologiczne stanowisk archeologicznych Santocko 54, Jastrzębiec 2 i Jastrzębiec 4. [W:] Wąs M., Pyzewicz K. (red.), Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Starsza i środkowa epoka kamienia, Poznańskie Studia Archeologiczne, Tom 1, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 10-20.ISBN 978-83-7177-716-5.

Hildebrandt-Radke I., 2010 – Wiek i główne fazy procesów denudacji i akumulacji w świetle uwarunkowań topograficznych stanowiska archeologicznego w Bruszczewie. Das geologische Alter und die Hauptphasen der Denudations- und Akkumulationsprozesse vor dem Hintergrund topografischer Verhältnisse des archäologischen Fundplatzes Bruszczewo. [W:] Bruszczewio II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Groβpolens, Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. Müller J., Czebreszuk J., Kneisel J., (red.), Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, Band 6.1, Studia nad pradziejami Europy Środkowej, Tom 6.1, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn: 16-37. ISBN 978-3-7749-3674-4.

Hildebrandt-Radke I., 2010 – Warunki geomorfologiczne i wykształcenie osadów powierzchniowych na stanowisku archeologicznym w klasztorze pocysterskim w Owińskach. [W:] Wiekopolskie Sprawozdania Archeologiczne, Tom 11, Michałowski A., Teska M. (red.), SNAP Oddział w Poznaniu, Poznań: 151-156. ISBN 978-83-926211-9-5.

Hildebrandt-Radke I. 2010, Pradziejowa antropopresja w dorzeczu środkowej Obry w okresie od V w. p.n.e. do VII w. p.n.e. i jej zapis w środowisku przyrodniczym w skali regionalnej I lokalnej , [W:] Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P., (red.) Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. p.n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-62662-05-0, 51-55.

Jasiewicz J., Hildebrandt-Radke I., 2009 – Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analyse settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands. Journal of Archaeological Science 36: 2096-2107.

Hildebrandt-Radke I., 2009, Zastosowanie metod litologicznych i geochemicznych do rozpoznania struktury funkcjonalnej stanowiska archeologicznego na przykładzie grodziska w Bonikowie, [W:] Kalicki T., Szmańda J. B., Zawada K. (red.) Metody badań w geomorfologii (Konferencja Geomorfologów Polskich), ISBN 978-83-60026-29-8, Kielce, 74-76.

Hildebrandt-Radke I. 2009, Geoarcheologia – zastosowanie nauk o Ziemi do badań stanowisk archeologicznych, [W:] Kalicki T., Szmańda J. B., Zawada K. (red.) Metody badań w geomorfologii (Konferencja Geomorfologów Polskich), ISBN 978-83-60026-29-8, Kielce, 72-73.

Przybycin J., Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J. 2009, Zmiany sieci hydrograficznej regionu środkowej Obry w czasach historycznych, , [W:] Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 978-83-61320-47-0, 176-179.

Hildebrandt-Radke I. 2009, Uwarunkowania topograficzne a dynamika procesów erozyjno-denudacyjnych na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie, , [W:] Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 978-83-61320-47-0, 153-159.

Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Lutyńska M., Spychalski W. 2009, Osady jeziora Wonieść jako źródło informacji o regionalnym użytkowaiu terenu w pradziejach i czasach historycznych w dorzeczu środkowej Obry, [W:] Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 978-83-61320-47-0, 147-150.

Kneisel J., Bork H.-R., Czebreszuk J., Dörfler W., Grootes P., Haas J. N., Heuβner K.-U., Hildebrandt-Radke I., Kroll H., Müller J., Wahlmüller N., Ważny T. 2008 – Bruszczewo- Early Bronze Defensive Settlement in Wielkopolska. Metallurgy, peat zonefinds and changes in environment.[W:] Czebreszuk J., Kadrow S., Müller J. (red.), Defensive structures from Central Europe to the Aegean in the 3nd to 2nd millenium BC. Studien zur Archaeologie in Ostmitteleuropa, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, 5, Poznań-Bonn, 155-170.

Jasiewicz J., Hildebrandt-Radke I., 2008, Zastosowanie oprogramowania OPEN SOURCE GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradziejowego na przykładzie Równiny Kościańskiej, [W:] Kostrzewski A. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, 20-21 listopada 2008, Poznań, 45-48.

Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Lutyńska M., Spychalski W., 2008, Zapis palinologiczny, litologiczny, geochemiczny i diatomologiczny regionalnych zmian użytkowania terenu w osadach jeziora Wonieść, [W:] Kostrzewski A. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, 20-21 listopada 2008, Poznań, 23-25.

Jasiewicz J., Hildebrandt-Radke I. 2008, Ocena pradziejowych preferencji osadniczych w nawiązaniu do cech morfometrycznych terenu na obszarach nizinnych strefy umiarkowanej z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych, [W:] Rotnicki K., Woszczyk M., Jasiewicz J. (red.), holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki, Poznań, 44-45.

Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., 2008, The influence of the morphometric features on changes of the settlement pattern of the Kościan Plain from the Late Neolithic to the Late Bronze/Early Iron Age, [W:] Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Field Workshop: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands 28-31 August 2008, Śmigiel, 32-34.

Hildebrandt-Radke I., 2008, Geomorphic responses to the human impact on the Polish Plain (the Kościan Plain – Równina Kościańska) in the Neolithic and Bronze Age, [W:] Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Field Workshop: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands 28-31 August 2008, Śmigiel, 29-31.

Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Spychalski W., Lutyńska M., 2008, Regional environmental changes in the light of palynological, lithological, geochemical and diatomological researches on the sediments of the Wonieść Lake – the preliminary results, [W:] Czebreszuk J., Müller J., Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Field Workshop: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands 28-31 August 2008, Śmigiel, 26-28.

Hildebrandt-Radke I., 2008 – Zróżnicowanie dynamiki przemian geosystemów Kujaw „białych’ i „czarnych” w warunkach pradziejowej antropopresji. [W:] Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarewicz P., Szmyt M., Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 123-140,  ISBN 978-83-7177-510-9

Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Műller J., 2008 – Rola stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie. [W:] Leniarczyk M. K., Komercjalizm turystyki kulturowej. Wyższa Szkoła Zawodowa Edukacja, Wrocław: 423-430, ISBN 978-83-87708-62-7

Hildebrandt-Radke I., Graś R. 2007 – Anthropogenic relief transformations of the middle part of the Great Poland Lowland (Nizina Wielkopolska) as a result of the prehistoric settlement and economical processes. [w:] Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology, Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J (red.), Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 167-170.

Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J. 2007 – Point-pattern analysis as a way of examinating settlement processes. An example of early-medieval settlement from the middle-south part of Great Poland Lowland. [w:] Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology, Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J (red.), Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 173-177.

Hildebrandt-Radke I., 2007 – Man-made transformations of the relief at the Bruszczewo archaeological site (Wielkopolska Lakeland). Quaestiones Geographicae 26 A, Poznań: 5-14.

Hildebrandt-Radke I., 2007 – Litologiczna charakterystyka obiektów i nawarstwień kulturowych, [w:] Wzgórze Prokopiaka, Opatowice, Kośko A., Szmyt M. (red.), t. II . Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 53-57.

Hildebrandt-Radke I. 2007 – Dynamika zmian pokryw eolicznych a osadnictwo pradziejowe w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej. [w:] Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Smolska E., Giriat D. (red.). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa: 205-216.

Jasiewicz J., Hildebrandt-Radke I., 2007 –  Zastosowanie cyfrowych modeli rzeźby do konstrukcji map geomorfometrycznych na obszarach nizinnych – propozycja metody. [w:] Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Smolska E., Giriat D. (red.). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa: 239-244.

Hildebrandt-Radke I., 2007 – Geoarcheologiczne aspekty badań pradziejowych i historycznych zespołów osadniczych. [w:] Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, Makohonienko M., Makowiecki D., Kurnatowska Z. (red.), t. 1. Seria Wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej. „Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 57-70.

Hildebrandt-Radke I., 2007, Wiek i główne fazy akumulacji pokryw stokowych na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska), [W:] Smolska E., Szwarczewski P. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, tom IV, VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki 14-16 czerwca 2007 r., Warszawa, 65-68.

Hildebrandt-Radke I., 2007 – The abiotic natural environment of the north-western Poland.(autorstwo rozdziału) [w:] Environmental Archaeology in Great Poland and Chełmno Land”, Makowiecki D., Makohonienko M., Noryśkiewicz A., Hildebrandt-Radke I. (red.) “Guidebook to the Field Session of the AEA Conference: Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology, Poznań: 16-22.

Czebreszuk J., Makowiecki D., Hildebrandt-Radke I., 2006, Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska), [W:] Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej w stulecie urodzin Profesora Jana Dylika, Łódź, 29-30.

Hildebrandt-Radke I., 2005, Paleogeograficzne aspekty badań pradziejowych i historycznych zespołów kulturowych, [W:] Makohonienko M., Makowiecki D. (red.) Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka, Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 19-22 października 2005, Koszęcin, 45-50.

Hildebrandt-Radke I 2004 – Die geomorphologische Landschaftsgliederung. Zarys charakterystyki geomorfologicznej otoczenia osady. [w:] Bruszczewo: Ausgraben und forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens. I. Forschungstand – Erste Ergebnisse – Das ostliche Feuchtbodenareal/Bruszczewo. Poznań-Kiel-Rahden (Westf.): 45-52.

Hildebrandt-Radke I. 2002 – Wstępna analiza geomorfologiczno-sedymentologiczna stanowiska Smarglin 22, gmina Dobre, Kujawy. [w:] Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie, Czebreszuk J., Przybył A. (red.), Źródła do badań nad prahistorią Kujaw Nr 15: 97-101.

Hildebrandt-Radke I. 2002 – Rola szerokości plaży w nasyceniu strumienia wiatrowo-piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A: Geografia Fizyczna, t.53: 43-56.

Hildebrandt-Radke I. 2001 – Wpływ czynników meteorologicznych i topograficznych na transport eoliczny na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. [w:] Geneza, Litologia i Stratygrafia utworów czwartorzędowych, T. 3, Seria Geografia nr 64, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 187-207.

Hildebrandt-Radke I. 1999 – The effect of meteorological factors on aeolian transport on the beach of the Gardno-Łeba Barier. Quaternary Studies in Poland, Special Issue 1999, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań: 109-115.

Hildebrandt-Radke I. 1999 – Bilans transportu eolicznego materiału piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. [w:] Ewolucja Geosystemów Nadmorskich Południowego Bałtyku, Borówka R.K., Młynarczyk Z., Wojciechowski A. (red.), Poznań-Szczecin: 79-86.

Hildebrandt-Radke I. 1999 – Aktywność kulturowa człowieka w aspekcie badań pokryw eolicznych w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A: Geografia Fizyczna, T. 50:61-71.

Hildebrandt-Radke I. 1998 – Preferencje osadnicze w dolinie Prosny od czasów neolitycznych do średniowiecza. Badania Fizjograficzne na Polską Zachodnią, Seria A, T. 49:29-48.

Czebreszuk J., Hildebrandt-Radke I., Szmyt M. 1997 – Krajobrazotwórcza działalność człowieka w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej w okresie neolitu. Folia Praehistorica Posnaniensia. T. VIII: 8-31.

Wystąpienia naukowe:

2012 – Poznań, 5-8 września 2012, 59 Zjazd PTG,  Hildebrandt-Radke I., Makohonienko M., Kolenda J., Osadnictwo grodowe i środowisko przyrodnicze południowej Wielkopolski w czasach wczesnego średniowiecza.

2012 – Poznań, 5-8 września 2012, 59 Zjazd PTG,Benysek M., Makohonienko M., Hildebrandt-Radke I., Historia osadnictwa i przemian środowiska przyrodniczego „czarnych Kujaw”.

2011 – Warszawa, 25 listopada 2011, I Konferencja Geoarcheologiczna, Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych. Referat: Zapis zmian klimatu neoholocenu w warstwach kulturowych stanowisk archeologicznych oraz osadach jeziornych regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska).

2011 – Poznań-Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011, Warsztaty geoinformacyjne: Zastosowanie metod geoinformacyjnych w badaniach archeologicznych. Referat: Wpływ parametrów morfometrycznych terenu na zmiany przestrzenne osadnictwa pradziejowego na przykładzie regionu środkowej Obry. Współautor: J. Jasiewicz.

2011- Poznań, 25 października 2011, Gearchaeological Workshop, PAGES-EuroGeoarcheo- SAS, Geoarcheological Workshop – Actual stage of the environmental archaeology investigations in southern Poland and northern Czech and their implications for paleoclimatic changes versus new delimitations of the Quaternary. Referat: Spatial analysis of the prehistoric and early historic settlement in the region of the Middle Obra River using GIS methods.

2011 – Poznań, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, 20-22 września 2011. Referat: Problem skali przestrzennej zapisu sedymentologicznego, geochemicznego, palinologicznego i diatomologicznego w osadach jeziornych w kontekście przemian antropogenicznych regionu środkowej Obry.

2010 – Białowieża, V Sympozjum Archeologii Środowiskowej/VIII Warsztaty Terenowe. Pradziejowa Antropopresja w dorzeczu środkowej Obry w okresie od V wieku p. n.e. do VII w. n.e.  i jej zapis w środowisku przyrodniczym w skali lokalnej i regionalnej.

2009 – Kościan, Referat pt. Jezioro Wonieść źródłem wiedzy przyrodniczej o historii Ziemi Kościańskiej. Referat wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w Kościanie, w dniu 28.04.2009 r.

2009 – Poznań, Instytut Geologii UAM. Referat pt. Antropogeniczne przekształcenia rzeźby a rozwój systemów osadniczych i gospodarczych w pradziejach i wczesnym średniowieczu na przykładzie regionu środkowej Obry. Referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Poznaniu w dniu 19.03.2009 r

2009 – Kielce, 28-30 września 2009: Metody badań w geomorfologii, referat w sesji plenarnej: Geoarcheologia – zastosowanie nauk o Ziemi do badań stanowisk archeologicznych.

2009 – Kielce, 28-30 września 2009: Metody badań w geomorfologii, referat: Zastosowanie metod litologicznych i geochemicznych do rozpoznania struktury funkcjonalnej stanowiska archeologicznego na przykładzie grodziska w Bonikowie.

2009 – Kórnik, 20-22 maja 2009: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, prezentacja terenowa: Osady jeziora Wonieść jako źródło informacji o regionalnym użytkowaniu terenu w pradziejach i czasach historycznych w dorzeczu środkowej Obry.

2009 – Kórnik, 20-22 maja 2009: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, prezentacja terenowa:Uwarunkowania topograficzne a dynamika procesów erozyjno-denudacyjnych na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska).

2009 – Kórnik, 20-22 maja 2009: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, prezentacja terenowa: Zmiany sieci hydrograficznej środkowej Obry w czasach historycznych. Współautor J. Jasiewicz.

2008 – Śmigiel, 29-31 sierpnia 2008: Warsztaty Terenowe: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands. Referat: Geomorphic responses to the human impact on the Polish Plain (the Kościan Plain – Równina Kościańska) in the Neolithic and Bronze Age.

2008 – Smołdzino, 6-9 maja 2008:  Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki. Referat z J. Jasiewiczem: Ocena pradziejowych preferencji osadniczych w nawiązaniu do cech morfometrycznych terenu na obszarach nizinnych strefy umiarkowanej z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych.

2008 – Poznań, 20-21 listopada 2008: Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych. Referat: Zapis palinologiczny, litologiczny, geochemiczny i diatomologiczny regionalnych zmian użytkowania terenu w osadach Jeziora Wonieść (Pojezierze Wielkopolskie).

2008 – Poznań, 19 grudnia: Na pograniczu światów. Pradzieje międzymorza bałtycko-pontyjskiego. Referat: Zróżnicowanie dynamiki przemian geosystemów Kujaw „białych’ i „czarnych” w warunkach pradziejowej antropopresji.

2008 – Kłodzko, 28 czerwca 2008: Dziedzictwo kulturowe a turystyka. Referat: Rola stanowiska archeologicznego w Bruszczewie (Wielkopolska) w pełnieniu funkcji edukacyjnej, turystycznej i muzealnej w regionie.

2008 – Śmigiel, 29-31 sierpnia 2008: Warsztaty Terenowe: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands. Poster: Jasiewicz J., Hildebrandt Radke I., Using FOSS GIS Software to estimate prehistoric settlement preferences – a methodological approach.

2008 – Śmigiel, 29-31 sierpnia 2008: Warsztaty Terenowe: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands. Poster: Hildebrandt Radke I, Jasiewicz J.,  The influence of morphometric features on changes of the settelment pattern of the Kościan Plain from Late Neolithic to Late Bronze Age/Early Iron Age.

2008 -Śmigiel, 29-31 sierpnia 2008: Warsztaty Terenowe: Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands. Poster: Dörfler W., Hildebrandt-Radke I., Spychalski W., Lutyńska M., Regional environmental changes in the light of palynological, lithological, geochemical and diatomological researches on the sediments of the Wonieść Lake – the preliminary results.

2007 – Warszawa – Poster na konferencji: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. Warszawa, 25-26 października 2007 r. Autorzy: J. Jasiewicz, I. Hildebrandt-Radke. Tytuł posteru: Zastosowanie cyfrowych modeli rzeźby do konstrukcji map geomorfometrycznych na obszarach nizinnych – propozycja metody.

2007 – Suwałki-Sejny – Referat na VI Warsztatach Terenowych pt. „Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”. 14-16 czerwca 2007 r. Autor: I. Hildebrandt-Radke. Tytuł referatu: Wiek i główne fazy akumulacji pokryw stokowych na stanowisku archeologicznym w Bruszczewie (Wielkopolska).

2007 – Referat na konferencji: Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. Warszawa, 25-26 października 2007 r. Autor referatu: I. Hildebrandt-Radke. Tytuł referatu: Dynamika zmian pokryw eolicznych a osadnictwo pradziejowe w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej

2007 – Poznań -2 postery na międzynarodowej konferencji AEA (Association for Environmental Archaeology) w Poznaniu, 12-15 września 2007. Tytuł posteru: Point pattern analysis as a way of examining settlement processes. An example of early-medieval settlement from the -middle-south part of Great Poland Lowland. Autorzy: J. Jasiewicz, I. Hildebrandt-Radke. Tytuł posteru: Anthropogenic relief transformations of the middle part of the Great Poland Lowland (Nizina Wielkopolska) as a result of the prehistoric settlement and economical processes. Autorzy: I. Hildebrandt-Radke, R. Graś.

2005– Koszęcin: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość, tytuł referatu: Paleogeograficzne aspekty badań nad pradziejowymi i historycznymi zespołami kulturowymi.

2005 – udział w VIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki w terminie 12-15.10.2005 z referatem: Geoarcheologia – zastosowanie nauk o Ziemi do badań stanowisk archeologicznych.

2004 – Śmigiel – tytuł referatu: Zarys charakterystyki geomorfologicznej otoczenia osady wczesnobrązowej w Bruszczewie. Tytuł konferencji: Bruszczewo – badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski.

1999 – Poznań – Szczecin:  Ewolucja Systemów Nadmorskich Południowego Bałtyku., tytuł referatu: Bilans transportu eolicznego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej.

1998 – Poznań: Geneza litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych., tytuł referatu: Wpływ czynników meteorologicznych i topograficznych na transport eoliczny na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej.

1994 – Poznań: Konferencja Sprawozdawcza – Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w 1993 r. , tytuł referatu: Badania nad środkową Bachorzą, woj.Włocławskie w aspekcie paleogeograficznym

1993 – Białe Błota koło Łodzi: Krajobrazotwórcza działalność człowieka w pradziejach, tytuł referatu: Krajobrazotwórcza działalność człowieka w centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej w okresie neolitu.  Współautorzy referatu: J. Czebreszuk, M. Szmyt.

Działania aplikacyjne

Udział w organizacji konferencji naukowych

1994 – współorganizacja Symposium „Changes of coastal zones polish coast ’94”, Gdynia, Poland, August 27th-September 1st, 1994

2005 – Współorganizacja Sympozjum Archeologii Środowiskowej w terminie 19-22.10.2005 w Koszęcinie na temat „Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość”

2007 – Współorganizacja międzynarodowej konferencji AEA (Association for Environmental Archaeology) w Poznaniu, 12-15 września 2007 pt. „Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology”.

2008 – Współorganizacja międzynarodowych warsztatów „Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central- European Lowlands”, Śmigiel, 29-31 sierpnia 2008 (jeden z głównych organizatorów)

2008 – Współorganizacja konferencji: „Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki”, Smołdzino, 6-9 maja 2008

2009 – Współorganizacja Warsztatów Terenowych: „Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”, Kórnik, 20-22 maja 2009

2011 – Wspólorganizacja warsztatów “Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych. Poznań-Ostrów Lednicki, 19-21 maja 2011.

2011 – Współorganizacja wycieczki terenowej „Krajobraz kulturowy Wielkopolski” do IX Zjazdu Geomorfologów Polskich, Poznań, 23-25 września  2011

2011 – Współorganizacja Geoarcheological Workshop „PAGES-EuroGeoarcheo – Actual stage of the environmental archaeology investigations in southern Poland and northern Czech and their implications for paleoclimatic changes versus new delimitations of the Quaternary”

Granty badawcze

6P0400213 – Kierownik projektu własnego: Bilans transportu eolicznego materiału piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, 1997, czas realizacji grantu: 03.1997- 30.12.1998 r.

1H01H02728 – Wykonawca w projekcie badawczym pt. „Świat budowniczych osiedli obronnych z początków epoki brązu w Europie Środkowej na przykładzie osady w Bruszczewie, woj. wielkopolskie. Dzieje zasiedlenia; gospodarka i relacje człowiek-środowisko; powiązania ponadregionalne”. Kierownik projektu: dr hab. J. Czebreszuk. IP Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu, 2005, czas realizacji projektu 2005-2007,  finansowanie KBN. Analizowany problem w projekcie: „Wiek i fazy akumulacji osadów koluwialnych jako źródło informacji o antropogenicznych i naturalnych przekształceniach rzeźby w obrębie osady obronnej z epoki brązu w Bruszczewie”

1 P04E 016 30 – Kierownik projektu: Rozwój pradziejowych i historycznych systemów osadniczych i gospodarczych a holoceńskie przekształcenia rzeźby na przykładzie środkowej Obry, 2005, czas wykonywania grantu 2006-2009.

N N109 054039 – Wykonawca  w projekcie badawczym „Osada metalurgów kultury mogiłowej w Szczepidle nad środkową Wartą”. Czas realizacji projektu: 2010-2013 Kierownik dr  hab. Przemysław Makarowicz (Instytut Prahistorii UAM)

N N109 198938 – Wykonawca w projekcie naukowym  ŚWIAT NA WZGÓRZU: Społeczeństwo, kultura i gospodarka w IV-III tysiąclecia przed Chrystusem na Kujawach: Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (cz. 2). Czas realizacji projektu:  2010-2013. Kierownik: prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt (Instytut Wschodni UAM, Muzeum Archeologiczne Poznań).

N N305 071540 – Wykonawca projektu badawczego: Framework umożliwiający budowę interdyscyplinarnej, zdalnej platformy badawczej w oparciu o system webGIS, zapewniający funkcjonalność geoprzetwarzania. Czas realizacji projektu: 2010-2013. Kierownik projektu: dr Michał Rzeszewski, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

HS3/02175 – Wykonawca w projekcie badawczym – Schematyczny czy niepowtarzalny? – model osadnictwa społeczeństw epoki brązu w dolinie rzeki Anthemountas (Centalna Macedonia, Grecja). Czas realizacji: 2012-2014. Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk (Instytut Prahistorii UAM)

HS3/04059 – Wykonawca w projekcie badawczym: Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych. Czas realizacji projektu: 2012-2014. Kierownik projektu dr Justyna Kolenda, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział we Wrocławiu.

NCN 2011/03/B/HS3/00839 „Bukivna. Elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem”. Kierownik projektu: prof. UAM dr. hab. Przemysław Makarowicz (UAM), czas realizacji 2012-2015, wykonawca

NCN 2012/07/B/HS3/01917 „Fortece Ukrainy. Badania nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola”. Kierownik projektu prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak, czas realizacji 2013-2015, wykonawca

NCN 2013/09/N/HS3/01092 „Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicznych i paleogeograficznych”, kierownik projektu:  dr Jakub Niebieszczański (UAM), czas realizacji 2014-2016, wykonawca

NCN – 2013/09/N/HS3/02917 „Studium wpływu obrządku pogrzebowego społeczności pradziejowych na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Lesie Krotoszyn na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Kierownik projektu: mgr Mateusz Stróżyk (Muzeum Archeologiczne Poznań), czas realizacji 2014-2017, wykonawca

NCN 2012/05/B/HS3/03714 „Otwarte społeczności – zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych społeczeństw środkowej epoki brązu w regionie Kakucs (Węgry)”. Kierownik projektu: dr M. Jaeger, czas realizacji: 2015-2017, wykonawca

NCN 2014/15/B/HS3/02279 „ Dzieje zamknięte w glinie. Wskaźniki geochemoarcheologiczne wielkopolskiej ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego jako źródło dla poznania zróżnicowania kulturowego”. Kierownik: prof. UAM dr. hab. Andrzej Michałowski, czas realizacji 2015-2017, wykonawca

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa (program Dziedzictwo kulturowe; priorytet 5; Ochrona zabytków archeologicznych) nr 00728/16 „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia” Kierownik: mgr Szymon Nowaczyk, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie), czas realizacji 2016-2018, wykonawca

NCN 2014/15/G/HS3/04720 „Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarach południowo-zachodnio bałtyckich (2500 – 1500 p. Chr.). Dlaczego powstały struktury polityczne typu Bruszczewo-Łęki Małe?”. Kierownik: prof. dr. hab. Janusz Czebreszuk, czas realizacji: 2016-2018, wykonawca

NCN 2016/21/B/HS3/00923 „Buried archaeology – badania nad osadnictwem pradziejowym (neolit – epoka brązu -początki epoki żelaza) w dolinach aluwialnych strefy egejskiej na przykładzie doliny rzeki Anthemous w północnej Grecji”. Kierownik: prof. dr. hab. Janusz Czebreszuk, czas realizacji: 2017-2019, wykonawca

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Zrealizowane prace magisterskie:

Zróżnicowanie przestrzenne cech litologicznych, geochemicznych i geomagnetycznych kurhanu kultury mogiłowej w Smoszewie (południowa Wielkopolska) – Patrycja Kasprolewicz (geoekologia)
Zapis procesów naturalnych i działalności człowieka w osadach fosy i dolinki erozyjno-denudacyjnej otaczającej grodzisko w Górach koło Milicza – Szymon Łątka (geoekologia)
Historia form antropogenicznych w Górach koło Milicza w świetle analizy litologicznej, geochemicznej i materiału kartograficznego – Anna Piastowska (geoekologia)
Geneza, stratygrafia i granulometria wydmy w Szczepidle koło Konina a osadnictwo kultury mogiłowej – Michał Dokrzewski (geoekologia)
Ewolucja doliny Prosny a powstanie, funkcjonowanie i upadek grodziska na Zawodziu w Kaliszu – Szymon Kunicki (geoekologia)
Ocena przemian antropogenicznych środkowego dorzecza Obry – Jan Przybycin (geoinformacja) (jako opiekun pracy magisterskiej)

Kierunki i obszary badań

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

<!–[if !supportLists]–>·<!–[endif]–>Geoarcheologia (metody geoarcheologiczne w badaniach stanowisk archeologicznych)

 • Paleogeografia holocenu (badania systemów stokowych, fluwialnych, jeziornych)
 • Badania wpływu antropopresji w pradziejach i czasach historycznych
 • Metody rekonstrukcji krajobrazu kulturowego
 • Geoekologia krajobrazu

Comments are closed.