Dr Jolanta Czerniawska

pokój: nr 224
dyżur: wtorki 13.30-15.30
e-mail: jolczer@amu.edu.pl
telefon: 061-829-6193

 

 

 

 

 

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawczee
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Zainteresowania

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

  •  doktor – maj 2003, Zastoisko fazy gardnieńskiej w dolinie dolnej Łupawy – promotor prof. dr hab. Karol Rotnicki

Kierunki i obszary badań

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Publikacje naukowe

Czerniawska J., 1999: Osady zastoiskowe w dolinie dolnej Łupawy. [w:] Borówka R. K., thumb Młynarczyk Z., Wojciechowski A. (red): Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Szczecin, 63-6.

Czerniawska J.,2004: Strefa przykrawędziowej sedymentacji osadów zastoiskowych i glacjalnych w północnej części kopalnego zbiornika w dolinie dolnej Łupawy z okresu fazy gardnieńskiej. [w:] Kostrzewski A. (red.): Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 4, Seria Geografia nr 68, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 37-47.

Czerniawska J.,2005: Główne strefy depozycyjne w zastoisku fazy gardnieńskiej ? dolina dolnej Łupawy. [w:]: Skoczylas J.(red.): Referaty. T.XIV., PTG, UAM, Poznań. 7-25.

Czerniawska J., 2005: The spatial variability of fossil ice-dammed lake deposits as an effect of glaciolacustrine environments dynamics. [w:] Haas H., Ramseyer K., Schlunegger F. (red.): Sediment 2005. The Sediment Factory. Abstracts. Schriftenreihe der Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften, 38. 45-46.

Czerniawska J., 2005: Zmiany paleogeograficzne w dolinie Łupawy w schyłkowym paleolicie. [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce ? dorobek i przyszłość?, Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Koszęcin, str. 103.

Jasiewicz J., Czerniawska J., Krzyszkowski D., 2005: Stratygrafia osadów glacjalnych strefy marginalnej fazy gardnieńskiej (Pobrzeże Słowińskie) na podstawie kryterium petrograficznego. [w:] Borówka R. K. (red.): Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Szczecin. 34-38

Czerniawska J., Jasiewicz J., Lutyńska M., 2006 – Wstępne wyniki badań vistuliańskich osadów zastoiskowych w gardnieńskiej morenie czołowej (klif w Poddąbiu). [w:] Kostrzewski A., Czerniawska J. (red.), 2006 ? Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodnie,. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań. Str. 15-21

Kostrzewski A., Czerniawska J.(red), 2006: Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Czerniawska J., 2007: Rozwój doliny dolnej Łupawy w późnym plejstocenie. Badania Fizjogr. nad Polską Zach. T.58, Seria A: 21-30

Czerniawska J., 2007: Development of the lower Łupawa valley in late Pleistocene. Abstract-Volume, SDGG, Heft 53

Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J. (red.), 2007 : Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Environment and Human Culture, vol. 3 Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, str.1-223

Rotnicki K., Czerniawska J., Muszyński A., Michalik J., 2008: Fossil hollows At Rowy (Gardno-Łeba Coastal Plain, Polish Middle Coast): evidence o fan extreme storm surge or meteorite im[pact in the Middle Holocene: – Results of the preliminary  study. W: Lorenc S., Szczuciński W. (Red.), International Conference on Environmental Impast of Tsunami, Book of Abstracts, September 25-28, 2008, Słubice-Poznań, Adam Mickiewicz University & The Coordinating Committee for Geoscience Programmes in Eats and Southeast Asia (CCOP), 92-93.

Rotnicki K., Czerniawska J., Muszyński A., Michalik J., 2008: Kopalne zagłębienia w Rowach – paleomorfologia, utwory wypełniające, wstępne badania mineralogiczne próbek i hipotezy dotyczące genezy. W: Rotnicki K.(red.), Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód poludniowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki,  Przewodnik pom sesji terenowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Smołdzino, 6-9 maja 2008 roku, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 41-44

Rotnicki K., Czerniawska J., Lutyńska M., Muszyński A., Michalik M., 2009: Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach (Nizina Gardnieńsko-Łebska) –  pozostałości po martwym lodzie czy świadectwo potężnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie lub uderzenia meteorytów w środkowym holocenie? ? wyniki wstępnych badań i hipotezy. [w:] Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 5, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1-30

Czerniawska J., 2010: Charakterystyka osadów zastoiskowych w dolinie dolnej Łupawy. POKOS-4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości ? współczesny zapis sedymentacyjne i ich kopalny zapis. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna, Smołdzino 21-26 czerwca 2010 roku, 75.

Wystąpienia naukowe

Działania aplikacyjne

Udział w organizacji konferencji naukowych

Granty badawcze

Kierunki i obszary badań

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Zainteresowania

<

Comments are closed.