Informacje dla studentów

Materiały do wykładów:

Ekologia miasta

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko


Cywilizacje i środowisko

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

 

 

 

 

Studia magisterskie geografia ze specjalnością geoinformacja

proponowane tematy prac magisterskich – prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

Dynamika rozwoju sieci osadniczej i komunikacyjnej w świetle historycznych i
współczesnych źródeł kartograficznych

Analiza rozwoju przestrzennego miasta na podstawie danych kartograficznych

Przemiany przestrzennej struktury krajobrazu od XVIII wieku na podstawie danych kartograficznych

Analiza współczesnego użytkowania krajobrazu w kontekście pokryw glebowych rolnictwo a urbanizacja

Ekologia krajobrazu studium porównawcze układów współczesnych i historycznych. Kształtowanie krajobrazu zrównoważonego ekologicznie

Modelowanie potencjalnych szlaków komunikacyjnych na podstawie analizy czynników środowiskowych od czasów przedhistorycznych do współczesności

Gis w studiach nad osadnictwem pradziejowym i wczesnohistorycznym  analiza przestrzenna struktur osadniczych i kontekstu środowiskowego

Rozwój krajobrazu kulturowego w świetle analizy źródeł kartograficznych

Zmiany udziału powierzchni wodnych w krajobrazie Wielkopolski i Kujaw w ciągu ostatnich dwu stuleci w świetle analiz kartograficznych

uwaga: każdy z tematów realizowany może być dla  różnych obszarów badawczych proponowane zwłaszcza Wielkopolska, Kujawy, Pomorze. Istnieje możliwość modyfikacji tematów oraz po uzgodnieniu, podjęcie tematu indywidualnie zaproponowanego

Comments are closed.