O Zakładzie

Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu (ZGiPC) należy do Instytutu Geoekologii i Geoinformacji (wcześniej Instytut Badań Czwartorzędu oraz Instytut Paleogeografii i Geoekologii), purchase wchodzącego w skład Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zakład powstał w 1980 roku. Jego założycielem i kierownikiem w latach 1980-2006 był Profesor Karol Rotnicki. Zakład wyodrębnił się z Zakładu Geomorfologii, którym kierował Profesor Stefan Kozarski. Po przejściu na emeryturę Prof. Karola Rotnickiego, od roku 2006 do 2010, funkcje kuratora zakładu pełnił prof. UAM dr hab. Zygmunt Młynarczyk. W roku 2010 kolejnym kierownikiem zakładu został dr hab. Mirosław Makohonienko.

Obecnie Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu zatrudnia: 1 doktora habilitowanego, 7 adiunktów ze stopniem doktora, 2 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 1 emerytowanego profesora zwyczajnego w wymiarze ? etatu. W skład zespołu wchodzi ponadto 3 doktorantów.

Od początku istnienia zakładu, prace badawcze koncentrowały się wokół problemów geologii i paleogeografii obszarów nadmorskich w okresie ostatniego zlodowacenia i holocenu, obejmując zagadnieniach zmian poziomu Bałtyku południowego w okresie ostatnich 10 tysięcy lat, ich przyczyn i uwarunkowań, kształtowania wybrzeża barierowo-lagunowego, ponadto współczesnych procesów eolicznych oraz wpływu współczesnych zmian globalnych na przyspieszony wzrost poziomu oceanu światowego, a więc również i Bałtyku., zmian chemizmu wód gruntowych w obrębie barier piaszczystych i jezior przybrzeżnych. Badania te oparte są na szczegółowej czasoprzestrzennej analizie litofacjalnej, geochemii utworów, analizy malakofauny, flor okrzemkowych i datowaniach izotopowych.

Badania naukowe i działalność dydaktyczna Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu koncentrują się wokół zagadnień geologii, paleogeografii i paleoekologii czwartorzędu, archeologii środowiskowej oraz współczesnych zmian globalnych obszarów nadmorskich. Badania terenowe prowadzone są w oparciu o Stację Terenową w Czołpinie w Słowińskim Parku Narodowym). Stacja ta powstała z inicjatywy profesora Karola Rotnickiego, przy ogromnej przychylności władz UAM i Słowińskiego Parku Narodowego.

Założenia badawcze Stacji w Czołpinie wyznaczały następujące cele poznawcze:

a) Ogólne, dotyczące podstawowych procesów wraz z ich uwarunkowaniami i praw z zakresu geologii i geomorfologii dynamicznej oraz paleogeografii;

b) Regionalne, dotyczące poznania procesów i czynników wynikających z regionalnej specyfiki warunków geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych itp.

Cele te mieszczą się w kilku głównych projektach rdzeniowych (Core Projects) Międzynardowego Programu: Geosfera-Biosfera (IGBP „Global Changes”), a mianowicie: zmiany przeszłe, paleogeograficzne w programie PAGES (Past Global Changes), zmiany współczesne, współczesne procesy morfogenetyczne w programie LOICZ (Land-Ocean Interaction in the Coastal Zone).

Comments are closed.