Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

Kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: nr 227  
dyżur: środy 12:00-14:00
e-mail: makoho@amu.edu.pl
telefon:  061-829-6215

 

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawcze
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne, stomach dane prasowe
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Prezes Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

Koordynator merytoryczny WNGiG ds. Studiów Doktoranckich w Zakresie Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Projekt POKL.04.01.01-00-019/10

CV – Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Łęczyca, 20 maja 1964 r.

1971-1979  szkoła podstawowa w Ozorkowie, woj. łódzkie

1979-1984  Technikum Budowlane nr 1 w Poznaniu, (1984) matura i tytuł technika budowlanego, uprawnienia technika budowlanego

1984-1989  studia na kierunku archeologia Polski i powszechna, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w tym w okresie 1986-1989 ? studia trybem indywidualnym na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie paleoekologii pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego

1989  obrona pracy magisterskiej na UŁ, tytuł magistra archeologii, uprawnienia archeologiczne

1989  podjęcie pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Paleoekologii Czwartorzędu Instytutu Badań Czwartorzędu, na stanowisku asystenta stażysty, etat naukowo-dydaktyczny

1990 styczeń-czerwiec; służba wojskowa w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiołączności w Jeleniej Górze, ukończenie Szkoły Podchorążych Rezerwy o kierunku tłumacz języka angielskiego

1990 lipiec-sierpień; współprowadzenie wykopalisk archeologicznych i badań paleoekologicznych w Gieczu

1991 marzec – przejście na etat asystenta w Instytucie Badań Czwartorzędu UAM

1992 październik – 1993 marzec; Stypendium naukowe Svenska Institute, staż w Department of Quaternary Geology, Lund University, Szwecja, pod kierunkiem Marie-Jose Gaillard

1994 styczeń – 1994 listopad; zatrudniony w Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts Universität w Kilonii, Niemcy, na stanowisku kierownika laboratorium palinologicznego

1996 lipiec oraz 1997 wrzesień; kwalifikacje z zakresu monitoringu aerobiologicznego, Akademia Medyczna w Poznaniu, Centrum Diagnostyczne Chorób Alergicznych.

1998 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1998 sierpień – zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie Badań Czwartorzędu (od 1999 Instytucie Badań Czwartorzędu i Geoekologii), na stanowisku adiunkta

1998 październik – 2001 marzec; stypendium naukowe Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki, Sportu i Kultury (Monbusho), studia w Department of Geology and Mineralogy, Kyoto University oraz International Research Center for Japanese Studies w Kioto, Japonia

1.09.2005 – 30.08.2006 Visiting Research Scholar – International Research Center for Japanese Studies, Kioto, Japonia

2005 – współinicjator powołania Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS) w Polsce ? zebranie założycielskie w październiku 2005, rejestracja w kwietniu 2006

2006-2008; wiceprezes SAS w I kadencji

2008-2010; prezes SAS w II kadencji oraz od 2010 r. w III kadencji

2010 – kolokwium habilitacyjne przeprowadzone na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii

2010 – objęcie stanowiska kierownika Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM

2010-2015 – koordynator merytoryczny WNGiG ds. Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Zakresie Nauk o Środowisku Przyrodniczym (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL.04.01.01-00-019/10) POKL)

Tytuły i stopnie naukowe

Tytuł magistra archeologii Polski i powszechnej: nadany 23 czerwca 1989 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. ?Badania palinologiczne w rejonie osadniczym Lednogóry, rdzeń Wal/87 i I/86?,

Stopień naukowy doktora nauk biologicznych; nadany 15 maja 1998 roku, przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. ?Młodoholoceńska działalność antropogeniczna w rejonie Gniezna?

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii: nadany 2 marca 2010 roku, przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa habilitacyjna pt. ?Szata roślinna północno-wschodnich Chin w holocenie ? przemiany naturalne i pod wpływem działalności człowieka?.

Kierunki i obszary badań

 • Ekologia czwartorzędu (paleoekologia) ? specjalizacja w zakresie analizy pyłkowej.
 • Rekonstrukcje zmian środowiskowych w okresie późnego glacjału i holocenu na podstawie historii szaty roślinnej, w procesie przemian naturalnych i wywołanych działalnością człowieka.
 • Badania porównawcze historii szaty roślinnej późnego czwartorzędu strefy umiarkowanej lasów liściastych Europy Środkowej i Azji Wschodniej
 • Przemiany środowiskowo-kulturowe strefy stepowej Eurazji
 • Kształtowania szlakowości w aspekcie czynników naturalnych
 • Historyczna ekologia krajobrazu – rozwój krajobrazu kulturowego
 • Ekologia historyczna miasta
 • Przemiany ekosystemów wodnych z wykorzystaniem analiz pozostałości glonów (Chlorophyta), sinic (Cyanobacteria) i niektórych grup zwierzęcych (Rotatoria, Spongia).
 • Archeologia środowiskowa ? palinologia stanowisk archeologicznych, z wykorzystaniem fosyliów pozapyłkowych w tym pasożytów.
 • Relacje między współczesnymi opadem pyłkowym a użytkowaniem gruntów jako podstawą dla interpretacji dawnych oddziaływań kulturowych na ekosystemy lądowe.
 • Zmiany bioróżnorodności w zapisie kopalnym
 • Historyczna geografia roślin

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady:

 • Cywilizacje i środowisko (studia dzienne licencjackie ? Geografia, Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego oraz Geoinformacja – WNGiG)
 • Geoekologia (studia dzienne licencjackie oraz studia niestacjonarne ? Geografia, WNGiG )
 • Regiony turystyczne wybranych państw Azji (studia dzienne licencjackie oraz studia i niestacjonarne ? Turystyka i Rekreacja, WNGiG)
 • Retrodykcja systemów przyrodniczych (studia dzienne licencjackie ? Geoinformacja, WNGiG)
 • Wprowadzenie do paleoekologii (studia dzienne licencjackie ? Archeologia, Wydział Historyczny)

Ćwiczenia

 • Geoekologia (studia dzienne licencjackie ? Geografia, WNGiG)

Seminarium magisterskie

 • Geoinformacja (WNGiG) (studia stacjonarne)
 • Turystyka i Rekreacja (WNGiG) (studia stacjonarne)
 • Geografia – HMiK (WNGiG) (studia stacjonarne) (studia niestacjonarne)

Laboratorium magisterskie

 • Geografia – HMiK (WNGiG) (studia stacjonarne)
 • Geografia (WNGiG) (studia niestacjonarne)

Praktyki terenowe

 • Ćwiczenia terenowe regionalne: Wielkopolska (Turystyka i Rekreacja, WNGiG) (studia stacjonarne)

Publikacje naukowe

Monografie

Makohonienko M., 2009: Szata roślinna północno-wschodnich Chin w holocenie ? przemiany naturalne i pod wpływem działalności człowieka. (Vegetation of north-eastern China in Holocene ? natural and anthropogenic changes). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 1-295.

Makohonienko M., 2000: Przyrodnicza historia Gniezna. Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii, Tom 1. Homini, Poznań-Bydgoszcz: 1-148.

Rozdziały w książkach

Makohonienko M., 2011 (w druku): Przyrodnicze aspekty pradziejowych i wczesnohistorycznych szlaków tranzytowych bałtycko-pontyjskiej przestrzeni kulturowej. Archeologia Bimaris, tom 4. Szlaki Międzymorza: Bałtyk-Bug-Boh-Pont (red. A. Kośko i in.). Wydawnictwo Poznańskie. Poznań: ss. 40.

Makohonienko M., 2008: Szata roślinna i etapy rozwoju krajobrazu kulturowego Kujaw w otoczeniu stanowiska Opatowice na Wzgórzu Prokopiaka w okresie neolitu i epoce brązu ? podstawy palinologiczne. [W:] Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego, Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. (red.). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 353-370.

Makohonienko M., Nalepka D., 2007: Palinologia w badaniach stanowisk archeologicznych w Polsce. [w:] M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.), Badania interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko- Człowiek-Cywilizacja, Tom 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 189-209.

Makohonienko M., 2004: Palinologiczne podstawy rekonstrukcji środowiska przyrodniczego a zagadnienia nomadyzmu i pastoralizmu w strefie euroazjatyckiej. [w:] Kośko A., Szmyt M., (red.) Nomadyzm a pastoralizm w Międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu). Wydawnictwo Poznańskie. Poznań: 235-249.

Makohonienko M., Koszałka J., Noryśkiewicz A., Stępnik T., Szmyt M., 2006: Szata roślinna Wzgórza Prokopiaka i jego okolic ? możliwości i ograniczenia studium paleobotanicznego. [w:] Opatowie ? Wzgórze Prokopiaka. Tom 1. Kośko A., Szmyt M. (red.). Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 81-86.

Makohonienko M., 2004: Main pattern of palaeoecological events in the Late Glacial and Holocene – Late Holocene period of increasing human impact. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 411-416.

Makohonienko M., Milecka M., Okuniewska-Nowaczyk I. and Nalepka D., 2004: Plantago lanceolata L. – Ribwort plantain. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 319-326.

Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Artemisia L. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 253-261.

Milecka K. Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Quercus L. – Oak. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 189-197.

Milecka K., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. 2004. Cerealia (Secale cereale L. excluded) – Cereals. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 263-271.

Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K.M., Nalepka D. 2004. Juniperus communis L. – Juniper. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 125-133.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J., Nalepka D. 2004. Secale cereale L. – Rye. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 347-353.

Tarasov P.E., Dorofeyuk N.I., Sokolovskaya V.T., Nakagawa T., Makohonienko M., 2004: Late Glacial and Holocene vegetation changes recorded in the pollen data from the Hangai Mountains, Central Mongolia. In: Y.Yasuda and V.Shinde (eds.), Monsoon and Civilization. Lustre Press. Roli Books. 23-50.

Makohonienko M., 1998: Analiza palinologiczna konstrukcji wałowych wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrowie Lednickim. [w:] A.Grygorowicz i K Tobolski (red.) Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego i sakralnego na Ostrowie Lednickim. Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz: 65-87

Makohonienko M., 1997: Subfosylne znaleziska Chlorophyta, Cyanobacteria i Nematoda w osadach limnicznych środkowej Wielkopolski jako wskaźnik pradziejowych i wczesnohistorycznych oddziaływań antropogenicznych na ekosystemy jeziorne. [w:] Wpływ antropopresji na jeziora (red. A.Choiński). Wydawnictwo Homini. Poznań-Bydgoszcz: 101-111.

Makohonienko M., 1991: Materiały do postglacjalnej historii roślinności okolic Lednicy. Część II. Badania palinologiczne osadów Jeziora Lednickiego – rdzeń I/86i Wal/87. (W:) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego. (red. K.Tobolski): 63-67.

Makohonienko M., Walanus A., 1991: Analizy numeryczne wyników badań palinologicznych osadów Jeziora Lednica. (W:) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego (red. K.Tobolski): 71-79.

Artykuły naukowe

Chlachula J., Catto N., Makohonienko M., 2010: Past climate dynamics and human occupation: Eurasian perspectives on environmental archaeology. Quaternary International, vol. 220, Issues 1-2: 1-4.

Makohonienko M., 2009: Natural aspects of prehistoric and early historic transit routes in the Baltic-Pontic cultural area. Baltic-Pontic Studies, vol. 14: 17-69.

Makohonienko M., Kitagawa H., Fujiki T., Liu X., Yasuda Y., Yin H., 2008: Late Holocene vegetation changes and human impact in the Changbai Mountains area, Northeast China. Quaternary International, 184: 94?108.

Makohonienko M., Kitagawa H., Naruse T., Nasu H., Momohara A., Okuno M., Fujiki T., Liu X., Yasuda Y. and Yin H. 2004: Late-Holocene natural and anthropogenic vegetation changes in the Dongbei Pingyuan (Manchurian Plain), northeastern China. Quaternary International 123-125: 71-88.

Makohonienko M., 2002: Rozpoznanie palinologiczne osadów na stanowisku 22 w Smarglinie, gmina Dobre (Kujawy). W: Czebreszuk J, Przybył A., Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie. Źródła do studiów na prahistorią Kujaw, nr 15. 89-95.

Davis B.A.S, Brewer S., Stevenson A.C., Guiot J., and Data Contributors: Allen, J., Almqvist-Jacobson, H., Ammann, B., Andreev, A.A., Argant, J., Atanassova, J., Balwierz, Z., Barnosky, C.D., Bartley, D.D., Beaulieu, JL de, Beckett, S.C., Behre, K.E., Bennett, K.D., Berglund, B.E.B., Beug, H-J., Bezusko, L., Binka, K., Birks, H.H., Birks, H.J.B., Bj.orck, S., Bliakhartchouk, T., Bogdel I., Bonatti, E., Bottema, S., Bozilova, E.D.B., Bradshaw, R., Brown, A.P., Brugiapaglia, E., Carrion, J., Chernavskaya, M., Clerc, J., Clet, M., Couteaux, M., Craig, A.J., Cserny, T., Cwynar, L.C., Dambach, K., De Valk, E.J., Digerfeldt, G., Diot, M.F., Eastwood, W., Elina, G., Filimonova, L., Filipovitch, L., Gaillard-Lemdhal, M.J., Gauthier, A., G.oransson, H., Guenet, P., Gunova, V., Hall, V.A.H., Harmata, K., Hicks, S., Huckerby, E., Huntley, B., Huttunen, A., Hyv.arinen, H., Ilves, E., Jacobson, G.L., Jahns, S., Jankovsk!a, V., Johansen, J., Kabailiene, M., Kelly, M.G., Khomutova, V.I., K.onigsson, L.K., Kremenetski, C., Kremenetskii, K.V., Krisai, I., Krisai, R., Kvavadze, E., Lamb, H., Lazarova, M.A., Litt, T., Lotter, A.F., Lowe, J.J., Magyari, E., Makohonienko, M., Mamakowa, K., Mangerud, J., Mariscal, B., Markgraf, V., McKeever, Mitchell, F.J.G., Munuera, M., Nicol-Pichard, S., Noryskiewicz, B., Odgaard, B.V., Panova, N.K., Pantaleon-Cano, J., Paus, A.A., Pavel, T., Peglar, S.M., Penalba, M.C., Pennington, W., Perez-Obiol, R., Pushenko, M., Ralska-Jasiewiszowa, M., Ramfjord, H., Regn!ell, J., Rybnickova, E., Rybnickova, M., Saarse, L., Sanchez Gomez, M.F., Sarmaja-Korjonen, K., Sarv, A., Seppa, H., Sivertsen, S., Smith, A.G., Spiridonova, E.A., Stancikaite, M., Stefanova, J., Stewart, D.A., Suc, J-P., Svobodova, H., Szczepanek, K., Tarasov, P., Tobolski, K., Tonkov, Sp., Turner, J., Van der Knaap, W.O., Van Leeuwen, J.F.N., Vasari, A., Vasari, Y., Verbruggen, C., Vergne, V., Veski, S, Visset, L., Vuorela, I., Wacnik, A., Walker, M.J.C., Waller, M.P., Watson, C.S., Watts, W.A., Whittington, G., Willis, K.J., Willutzki, H., Yelovicheva, Ya., Yll, E.I., Zelikson, E.M., Zernitskaya, V.P. 2003: The temperature of Europe during the Holocene reconstructed from pollen data. Quaternary Science Reviews 22: 1701?1716.

Makohonienko M., 2000: Analiza palinologiczna zawartości z misy brązowej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stanowisko 22. Studia Lednickie, 6: 207-212

Schubert T., Makohonienko M. 2000: Mikro i makrofosylia osadów podstawy grodu na wyspie Ledniczce (Rybitwy ? Ledniczka, st. 4). Studia Lednickie, 6: 375-388.

Makohonienko M., Gaillard M-J., Tobolski K., 1998: Modern pollen/land-use relationships in ancient cultural landscapes of North-western Poland, with an emphasis on mowing, grazing and crop cultivation, [w:] Palaeoclimate Research/ Paläoklimaforschung (red. B.Frenzel). 85-101.

Emanuelsson U., Bjoerkman L., Greig J., Makohonienko M., van Leeuwen J., 1998: The selection of modern analogues of former land uses – a discusion. [w:] Palaeoclimate Research / Paläoklimaforschung (red. B.Frenzel): 135-140

Makohonienko M., Wrzesińska A., Wrzesiński J., 1998: Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stanowisko 22. Studia Lednickie 5: 95-102

Makohonienko M., Wrzesińska A., Wrzesiński J., (1998) Palinologia wczesnośredniowiecznych obiektów archeologicznych z Dziekanowic i Ostrowa Lednickiego. Archeologia Polski, 49 (1-2). 129-146.

Makohonienko M., Wrzesińska A., Wrzesiński J., 1998 Analiza palinologiczna wypełniska jam grobowych. Studia Lednickie, 5: 95-102.

Makohonienko M., 1998: Subfosylne pozostałości pasożytów (Nematoda) w osadach kulturowych strefy brzegowej dawnego jeziora Świętego w Gnieźnie. (Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, Geografia Fizyczna, 49: 111-115.

Makohonienko M., 1998: Przyczynek do badań nad wahaniami poziomu wód jezior Świętokrzyskiego i Lednica w młodszym holocenie. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, Geografia Fizyczna, 49: 117-125

Makohonienko M., Schubert T., 1998: Badania paleoekologiczne średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze. Studia Lednickie 5: 375-376.

Schubert T., Karcz G., Makohonienko M.: 1997: Geologiczne rozpoznanie torfowiska Czarny Dół w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego: 7-16.

Kubiak L., Makohonienko M., Polcyn M., 1995: Tymczasowa informacja o badaniach paleoekologiczno-archeologicznych w Gieczu. Sprawozdania PTPN nr 109 za rok 1991.

Makohonienko M., 1994: Palinologiczne ślady działalności antropogenicznej w osadach jeziora Głęboczek koło Gniezna. W: Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski (red. K.Tobolski): 23-27.

Filbrandt A., Makohonienko M., 1991: Wstępna informacja o przemianach szaty roślinnej w okolicach Gniezna we wczesnym średniowieczu. (W:) Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego (red. K.Tobolski): 151-157.

Kubiak L., Makohonienko M., Polcyn M., 1991: Wstępna informacja o badaniach średniowiecznego mostu/grobli w Gieczu. Studia Lednickie, 2, 217-227.

Kubiak L., Makohonienko M., Polcyn M., 1991: Znalezisko miecza w obrębie reliktów średniowiecznego mostu/grobli w Gieczu. Studia Lednickie, 2, 367-368.

Makohonienko M., Tobolski K., 1991: Flora dryasowa w osadach limnicznych północnej części jeziora Lednickiego. Studia Lednickie, 2, 261-265.

Podręczniki, słowniki, inne publikacje dydaktyczne

Makohonienko M., 2004: Shokubutsu purankton o yobi dobutsu purankton bunseki no kankyokokogaku e no tekiyo. Application of phyto- and zooplankton analyses in environmental archaeology (in Japanese). In: Yasuda Yoshinori (ed.) Kankyokokogaku Handobukku (Handbook of Environmental Archaeology). Asakura Shoten. Tokyo: 295-321. (podręcznik specjalistyczny)

Komunikaty, notatki naukowe, streszczenia konferencyjne

Makohonienko M., 2011: Archeologia środowiskowa i trzęsienie ziemi. Archeologia Żywa, 1(53): s. 14.

Yamada K., Kamite M., Gotanda K., Yonenobu H., Schwab M.J., Shinozuka Y., Okuno M., Kitagawa J., Oda H., Saito-Kato M., Haraguchi T., Hayashida A., Saarinen T.J., Makohonienko M., Goslar T., and Yasuda Y., 2010: High-resolution reconstruction of the East Asian monsoon activities over the last 2k and 30k years using Japanese annually laminated (varved) lake sediments. In: Y.Nojima, J. Kitagawa and Y.Yasuda (eds.) The Environment and Civilization: Past, Present and Future. AEA Annual Conference, Nov.30 ? Dec.6, 2010, Kyoto, Japan: p. 97.

Makohonienko M., 2010: Holocene development of natural and cultural steppes in northern China. Environmental and cultural links between the East and West of Eurasia. In: Y.Nojima, J. Kitagawa and Y.Yasuda (eds.) The Environment and Civilization: Past, Present and Future. AEA Annual Conference, Nov.30 ? Dec.6, 2010, Kyoto, Japan: p. 46-47.

Makohonienko M., 2010: Paleobotanika w badaniach nad historią pożywienia człowieka. Źródła ? metody ? perspektywy. Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy. Toruń, 28-30 września 2010, 16-17.

Makohonienko M., Borkowski J., Celka Z., Cieśliński A., Czerniawska J., Kasprzak A., Maciuszczak I., Sobczak Z., 2010: Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i gospodarki ludności kultury wielbarskiej na Pomorzu Środkowym, stanowisko Nowy Łowicz nad Drawą [W:] Karczewski M. i in. (red.) Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. ? VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej i VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża 22-24 września 2010. Środowisko i Kultura, tom 8. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 90-91.

Nowakowski W., Makowiecki D., Makohonienko M., Smolska E., Karczewska M., Karczewski M., Szwarczewski P., 2010: Powitanie. [W:] Karczewski M. i in. (red.) Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. ? VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej i VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża 22-24 września 2010. Środowisko i Kultura, tom 8. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 90-91

Jasiewicz J., Makohonienko M., 2009: Zastosowanie metod GIS w analizie pradziejowych i średniowiecznych szlaków migracji ? uwagi wstępne. W: I.Hildebrandt-Radke, J.Jasiewicz, M.Lutyńska ?Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym?. VII Warsztaty Terenowe / IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009. Kórnik. Środowisko i Kultura, tom. 6: 57-59.

Makohonienko M., 2009: Palinologia [W:] M. Brzostowicz, J. Wrzesiński ?Człowiek i przyroda w średniowieczu?. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Starostwo Powiatowe w Słupcy. Poznań ? Ląd: 77-81.

Makohonienko M., Miyamoto T., Nasu H., Okuno M., Kanno H., Kitagawa J., 2008: Dynamics of Larix forests and volcanic activity ? palaeoecological studies of the 10th century eruption of Changbai-shan (Changbai Mountain Biosphere Reserve, north-eastern China). [W:] Man and environment of boreal forest zone: past, present and future. Central Forest State Natural Biosphere Reserve, Fedorovskoe, Russia July 24-29, 2008. (ed.) Novenko E., et al., Proceedings of the international conference, 60-61.

Makohonienko M., 2008: Przyrodnicze aspekty pradziejowych i wczesnohistorycznych szlaków tranzytowych bałtycko-pontyjskiej przestrzeni kulturowej. Materiały Konferencji Międzynarodowej „Szlaki Międzymorza: Bałtyk-Bug-Boh-Pont. Od III do poł. I tys. przed Chr.” (red.) M. Ignaczak, P. Suchowska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Obrzycko 13-15.10. 2008: ss. 3.

Makohonienko M., Yasuda Y., Tarasov P., Fujiki T., Nasu H., 2007: Man and the vegetation in the Far East ? development of cultural landscape from palaeobotanical perspective. Quaternary International, Vol 167-168. XVII INQUA Congress. The Tropics: Heat Engine of the Quaternary: p.264.

Tarasov P., Makohonienko M., Dorofeyuk N., Jin G., Heussner U., Wagner M., Riedel F., 2007: Late glacial-Holocene climate and vegetation dynamics in arid Central Asia and China reconstructed from biological proxies: a comprehensive overview. Quaternary International, Vol 167-168. XVII INQUA Congress. The Tropics: Heat Engine of the Quaternary: p.413.

Yamada K., Gotanda K., Shinozuka Y., Okuno M., Yonenobu H., Kitagawa J., Makohonienko M., Morita Y., Schwab M., Saarinen T., Haraguchi T., Hayashida A., Yasuda Y., (2007): Lake Megata 2006 Project: an introduction. [in:] Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J., (red.) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. Środowisko i Kultura, Tom 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: p.80.

Makowiecki D., Kurnatowska Z., Piontek J., Makohonienko M., Abłamowicz R., 2007: Prof. dr. hab. Stanisław Kurnatowski ? promotor interdyscyplinarności badań naukowych. [w:] M.Makohonienko, D.Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.), Badania interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko- Człowiek-Cywilizacja, Tom 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 11-14.

Makohonienko M., Makowiecki D., Kurnatowska Z., 2007: Wprowadzenie [w:] M.Makohonienko, D.Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.), Badania interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko- Człowiek-Cywilizacja, Tom 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-10.

Kitagawa J., Morita Y., Makohonienko M., Gotanda K., Yasuda Y., 2007: Preliminary results of pollen analysis of the Lake Ichi-no-Megata core samples and the quantitative past climate reconstruction. [in:] Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J., (red.) Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. Środowisko i Kultura, Tom 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: p.80.

Makohonienko M., Fujiki T., Nasu H., Tarasov P., Wagner M., Yasuda Y., 2007: Development of cultural landscape in the Liao River Basin, Manchurian Plain, North-Eastern China. [in:] Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J., (red.) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. Środowisko i Kultura, Tom 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 98-99.

Makohonienko M., Yasuda Y., 2007: Human impact on natural vegetation in northern China. Palynological approach?. In: Yasuda Yoshinori (ed.). IHOPE ASIA WORKSHOP ?The Future of Earth and Humankind ? A View from Asia? ? Reviving Regional Communities through the Wise Use of Environmental Resources and Working Towards the Establishment of Sustainable Communities. 23 ? 28 March 2007, Akita, Japan. Conference Proceedings – Monsoon, vol. 7. Abstract: p. 49-50.

Morita Y., Makohonienko M., Kitagawa J., Gotanda K., Yasuda Y., 2007: Pollen analysis of the annually laminated sediment from Lake Megata, Akita Prefecture. Conference Proceedings – Monsoon, vol. 7. IHOPE ASIA WORKSHOP ?The Future of Earth and Humankind ? A View from Asia? ? Reviving Regional Communities through the Wise Use of Environmental Resources and Working Towards the Establishment of Sustainable Communities. 23 ? 28 March 2007, Akita, Japan. Abstract: p. 44.

Makowiecki D., Makohonienko M., 2006: Pierwsze sympozjum archeologii środowiskowej. Slavia Antiqua, T.47. Kronika. 221-222.

Makohonienko M., 2006: W drodze ku palinologii ? Profesor Tobolski Nauczyciel. [W:] Profesorowi Kazimierzowi Tobolskiemu w 70. rocznicę urodzin, Milecka K., Kowalewski G. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 67-69.

Makohonienko M., 2006: Nihon to Porando no kusa no ne no Kooryuu (Japanese-Polish cooperation and friendship). Nichibunken. Journal of International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan: 7-14 (in Japanese).

Kurnatowska Z., Piontek J., Kobusiewicz M., Tobolski K., Szaraniec L., Abłamowicz R., Makohonienko M., Makowiecki D., 2005: Powitanie/Greetings. [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kultura człowieka w Polsce ? dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Koszęcin 19-22 października 2005. Środowisko i Kultura T. 1. p. V-V.

Kobusiewicz M., Kurnatowska Z., Piontek J., Tobolski K., Makowiecki D., Szaraniec L., , Makohonienko M., Abłamowicz R., 2005: Dedykacja ? Prof. dr hab. Stanisławowi Kurnatowskiemu, promotorowi interdyscyplinarności badań naukowych.. [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kultura człowieka w Polsce ? dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Koszęcin 19-22 października 2005. Środowisko i Kultura T. 1: 1-6.

Makohonienko M., Fujiki T., Yasuda Y., 2005: Environmental changes and human activity in Manchuria – beyond the Great Wall of China. In: Flenley J. and Yasuda Y. (eds.) Environmental Variability and Human Adaptations in the Pacific Rim. Monsoon, vol.5: 39-41.

Makohonienko M., Kitagawa H., Yasuda Y., 2005: Climate and terrestrial habitats of insular East Asia on the verge. The beginnings of the present ?interglacial? in the region of Cheju Island, South Korea. In: Yasuda Y. and Rolett B., (eds.) Environment, Economy and Civilization. The 21th Global Program (EECGP) Workshop. Kosaka Town, Japan. Monsoon, vol. 6: 39-40.

Makohonienko M., Nalepka D., 2005: Palinologia stanowisk archeologicznych. [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kultura człowieka w Polsce ? dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Koszęcin 19-22 października 2005. Środowisko i Kultura T. 1. 64-66.

Makohonienko M., 2003: Przemiany szaty roślinnej północno-wschodnich Chin w świetle analizy pyłkowej. Polskie Towarzystwo Geologiczne UAM. Streszczenia referatów, XII. (red.J. Skoczylas). 110-120.

Makohonienko M., Stach F., 2003: ?Analiza autokorelacji w profilu pyłkowym z Jeziora Świętokrzyskiego w Gnieźnie (rdzeń Sw 3/91)?. Streszczenia IV Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych (red. A.Kostrzewski). Poznań 13-14 października 2003: 39-42.

Fujiki T., Bednorz L., Makohonienko M. 2002. Pollen morphology of some European Sorbus species. II International Conference on plant anatomy and morphology. Saint-Petersburg October 14-18. 2002. Abstracts: 203.

Makohonienko, M. 2002: Environmental Changes and Cultural Development in the Area of Formation of the Polish State. Monsoon vol.4, Environment and Civilization: The 4th ALDP Workshop. 24-28 February, Kunming, China. p. 44.

Makohonienko M., Yasuda Y., Kitagawa H., Shinde V., Agrawal D.P., 2001: Harappan Civilization and palaeobotanical evidences of climatic change in Eurasia around 4000 Years BP. [w:] Monsoon and Civilization. The 2nd Workshop of the ALDP (Asian Lake Drilling Programme). Pune, India. 117-119.

Makohonienko M., Yasuda Y., Kitagawa H., Fujiki T., 2001: Holocene vegetation history of northeastern China ? new evidences for climatic change and human activity. [w:] Terra Nostra 2001/3, High-resolution lake sediment records in climate and environment variability studies. 6th Workshop of the European Lake Drilling Programme. Potsdam, Germany. 137-142.

Okuda M., Fujiki T., Makohonienko M., Gotanda K., Yasuda Y., 2001: Late Quaternary vegetation history at Er Hai (Dali Lake), Yunnan Province, South Western China. In: Y.Yasuda, J.S.Kharkwal, H.Ogasawara, K.Gotanda ? Environmental Changes and rise and fall of civilizations. Monsoon vol.3. 5-9 November, Kyoto and Mikata, Japan. p.83.

Makohonienko M. 2000: Holoceńska dynamika grabu (Carpinus betulus) na tle faz osadniczych w rejonie Gniezna. Przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Red. J. Biernacka, J. Skoczylas); 300-303.

Makohonienko M., 2000: Palynological studies on vegetation history and human impact in north and north-eastern China. Newsletter of the Grant-in-aid Program for COE Research Foudation of the Ministery of Education, Science, Sports and Culture in Japan, vol. 3(1): 4-6

Makohonienko M., Fujiki T., Yasuda Y., 2000: Palynological studies on postglacial vegetation history, human impact and climate changes in the north and north-eastern areas of China. [w:] Monsoon. Environmental change in Eurasia. The first joint meeting of the ALDP and ELDP. 20-25 March 2000, Kyoto and Mikata, Japan: 61-62.

Makohonienko M., Kitagawa H., Takemura K., 2000: A 50,000 year record of vegetation and climatic change from Cheju Island, South Korea. [w:] Monsoon. Environmental change in Eurasia. The first joint meeting of the ALDP and ELDP. 20-25 March 2000, Kyoto and Mikata, Japan: 63-64.

Fujiki T., Makohonienko M., Yasuda Y., 2000: The vegetation history around the Shizhaishan archaeological site, Yunnan Province, China. (w:) Monsoon. Environmental change in Eurasia. The first joint meeting of the ALDP and ELDP. 20-25 March 2000, Kyoto and Mikata, Japan: s.42.

Makohonienko M., Fujiki T., Yasuda Y., 2000: Palynological studies on postglacial vegetation history, human impact and climate changes in the north and north-eastern areas of China. [w:] 10th International Palynological Congress. June 24-30, 2000, Nanjing, China. Abstracts. (ed. W.Wang, S.Ouyang, X.Sun, G.Yu): 104-105.

Makohonienko M., Kitagawa H., Takemura K., 2000: A 50,000 year record of vegetation and climatic change from Cheju Island, South Korea. [w:] 10th International Palynological Congress. June 24-30, 2000, Nanjing, China. Abstracts. (ed. W.Wang, S.Ouyang, X.Sun, G.Yu): 105-106.

Fujiki T., Makohonienko M., Yasuda Y., 2000: The vegetation history around the Shizhaishan archaeological site, Yunnan Province, China. [w:] 10th International Palynological Congress. June 24-30, 2000, Nanjing, China. Abstracts. (ed. W.Wang, S.Ouyang, X.Sun, G.Yu): s.47.

Litt T., Makohonienko M., Tobolski K., 1998: Badania palinologiczne osadów jeziora Lednica. Komunikat. Fontes Archaeologci Posnanienses, 9: 183-186.

Makohonienko M., Schubert T., Wojciechowski A. 1998: Paleoekologiczne studium osadów późnoglacjalnych osadów z Bożejewic (Kujawy). Materiały konferencji: Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych. III Seminarium. Poznań: 71-76.

Makohonienko M., Polcyn., 1991: Spotkanie interdyscyplinarnej, roboczej grupy badawczej Giecz?91. Studia Lednickie, 2: 401-401.

Redakcje naukowe

Karczewski M., Karczewska M., Makohonienko M., Makowiecki D., Smolska E., Szwarczewski P., (red.) 2010: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. ? VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej i VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża 22-24 września 2010. Środowisko i Kultura, tom 8. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-192. (materiały konferencyjne)

Makohonienko M., Makowiecki D., Kurnatowska Z., (red.) 2007: Badania interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko- Człowiek-Cywilizacja, Tom 1. Seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-299. (monografia ? artykuły recenzowane)

Makohonienko M., Makowiecki D., Czerniawska J., (red.) 2007: Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. Środowisko i Kultura, Tom 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-198. (materiały konferencyjne)

Makowiecki D., Makohonienko M., Noryśkiewicz A., Hildebrandt-Radke I., (red.) 2007: Environmental Archaeology in Great Poland and Chełmno Land. Guidebook to the Field Session of the AEA Conference: Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland: 1-198. (materiały konferencyjne)

Makowiecki D., Abłamowicz R., Abłamowicz D., Smiarowski K., Makohonienko M., (red.), 2008: Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały – metody – interpretacje. III Sympozjum Archeologii Środowiskowej. 26-29 listopada 2008. Katowice-Koszęcin. Środowisko i Kultura, T.5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-166. (materiały konferencyjne)

Makowiecki D., Makohonienko M., (red.) 2005: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kultura człowieka w Polsce ? dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Koszęcin 19-22 października 2005. Środowisko i Kultura T. 1. (materiały konferencyjne)

Opracowania niepublikowane

Makohonienko M., Szata roślinna i osadnictwo pradziejowe Kujaw w świetle
analizy pyłkowej. Wyniki badań w otoczeniu stanowiska archeologicznego w Bożejewicach.

Makohonienko M., Analiza pyłkowa warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego.

Makohonienko M., Opracowanie geologiczno-palinologiczne osadów
ze stanowiska archeologicznego nr 2 w Nowym Łowiczu, pow. Drawsko Pomorskie

Makohonienko M., Zmiany szaty roślinnej w otoczeniu średniowiecznej osady nad jeziorem Góra koło Promna.

Wystąpienia naukowe

Referaty wygłoszone na zaproszenie organizatorów konferencji (krajowych i zagranicznych)

2010

 • JAPAN, Kyoto: December 1-6, 2010; Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) ?The Environment and Civilization: Past, Present and Future? paper: Holocene development of natural and cultural steppes in northern China. Environmental and cultural links between the East and West of Eurasia. Mirosław MAKOHONIENKO
 • Gdańsk, 14-15 października 2010 Konferencja: Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim.
  referat: Palinologia w rekonstrukcji szaty roślinnej i procesów osadniczych w okresie lateńskim na obszarze Polski północno-zachodniej. Mirosław MAKOHONIENKO
 • Toruń, 28-30 września 2010 Konferencja: Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy. referat: Paleobotanika w badaniach nad historią pożywienia człowieka. Źródła ?metody ? perspektywy. Mirosław MAKOHONIENKO

2007

 • JAPAN, Akita 2007 – IHOPE Asia Workshop – The Future of Earth and Humankind ? A View from Asia. Reviving Regional Communities through the Wise Use of Environmental Resources and Working towards the Establishment of Sustainable Communities. Paper 1: Human impact on natural vegetation northern China. Palynological approach. Mirosław MAKOHONIENKO, Yoshinori YASUDA. Paper 2: Pollen analysis of the laminated sediments from Lake Megata, Akita Prefecture. Y. MORITA, M. MAKOHONIENKO, J. KITAGAWA, K. GOTANDA, Y. YASUDA

2006

 • JAPAN, Oga, AKITA Prefecture: 19-25 November 2006
  Symposium on Lake Megata.
  Paper: The 10th century eruption of Baitoushan (Changbaishan) volcano in northeastern China and its impact on vegetation cover. Mirosław MAKOHONIENKO, Hiroo NASU, T. MIYAMOTO, Junko KITAGAWA, H. KANNO, M. OKUNO, Yoshinori YASUDA
 • JAPAN, Kyoto 19-20 August 2006
  Symposium in International Research Center for Japanese Studies in KYOTO, JAPAN on ?Human-Environment Relationships in East Asia?.
  Paper: Vegetation history in northeastern China. Mirosław MAKOHONIENKO

2005

 • NEW ZEALAND, Palmerstone North, Massey University: 27th February-5th March 2005. The 5th ALDP (Asian Lake Drilling Programme) WORKSHOP (JOINT WITH ELDP ? European Lake Drilling Programme) ?Environmental Variability and Human Adaptation in the Pacific Rim?
  Paper: Environmental changes and human activity in Manchuria – beyond the Great Wall of China. Mirosław MAKOHONIENKO, Toshiyuki FUJIKI, Yoshinori YASUDA
 • JAPAN, Kosaka Town, Akita Prefecture: 24-30 October 2005 – Environment, Economy and Civilization. The 21th Global Program (EECGP) Workshop
  Paper: Climate and terrestrial habitats of insular East Asia on the verge. The beginnings of the present ?interglacial? in the region of Cheju Island, South Korea. Mirosław MAKOHONIENKO, Hiroyuki KITAGAWA, Yoshinori YASUDA

2002

 • CHINA, Kunming, Yunnan Province: 24-28 February 2002
  Environment and Civilization: The 4th Asian Lake Drilling Programme Workshop
  Paper: Environmental Changes and Cultural Development in the Area of Formation of the Polish State. Mirosław MAKOHONIENKO

2001

 • INDIA, Pune: 15-19 January 2001 – The 2nd Workshop of the ALDP (Asian Lake Drilling Programme). Monsoon and Civilization.
  Paper: Harappan Civilization and palaeobotanical evidences of climatic change in Eurasia around 4000 Years BP. Mirosław MAKOHONIENKO
 • GERMANY, Potsdam: 11-16 May 2001
  6th Workshop of the European Lake Drilling Programme. High-resolution lake sediment records in climate and environment variability studies.
  paper: Holocene vegetation history of northeastern China ? new evidences for climatic change and human activity. Mirosław MAKOHONIENKO
 • JAPAN, Kyoto-Mikata: 20-25 March 2000
  Environmental Change in Eurasia – the first Asian and European Lake Drilling Programme join meeting
  Paper 1: Palynological studies on postglacial vegetation history, human impact and climate changes in the north and north-eastern areas of China. Mirosław MAKOHONIENKO
  Paper 2: A 50,000 year record of vegetation and climatic change from Cheju Island, South Korea. Mirosław MAKOHONIENKO

Referaty wygłoszone na innych konferencjach i sympozjach międzynarodowych

 • JAPAN, Kyoto: November 30, 2010The 39th International Symposium, International Research Center for Japanese Studies (IRCJS) chairman of the session
 • JAPAN, Kyoto: December 1-6, 2010
  Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA)
  ?The Environment and Civilization: Past, Present and Future?
  Poster: High-resolution reconstruction of the East Asian monsoon activities over the last 2k and 30k years using Japanese annually laminated (varved) lake sediments
  Kazuyoshi YAMADA, Masaki KAMITE, Katsuya GOTANDA, Hitoshi YONENOBU, Markus, J. SCHWAB, Yoshitsugu SHINOZUKA, Mitsuru OKUNO, Junko KITAGAWA, Hirotaka ODA, Megumi SAITO-KATO, Tsuyoshi HARAGUCHI, Akira HAYASHIDA, Timo J. SAARINEN, Miroslaw MAKOHONIENKO, Tomasz GOSLAR, and Yoshinori YASUDA
 • RUSSIA, Moscow-Fedorovskoe Central Forest State Natural Biosphere Reserve: July 24-29, 2008. Conference: Man and environment of boreal forest zone: past, present and future.
  Paper: Dynamics of Larix forests and volcanic activity ? palaeoecological studies of the 10th century eruption of Changbai-shan (Changbai Mountain Biosphere Reserve, north-eastern China)
  M. MAKOHONIENKO, T. MIYAMOTO, H. NASU, M. OKUNO, H. KANNO, J. KITAGAWA
 • AUSTRALIA, Cairns, Queensland: 28 July ? 3 August 2007
  XVII INQUA Congress ? The Tropics: Heat Engine of the Quaternary
  Paper 1: Man and the vegetation in the Far East ? development of cultural landscape from palaeobotanical perspective
  Miroslaw MAKOHONIENKO, Yoshinori YASUDA, Pavel TARASOV, Toshiyuki FUJIKI, Hiroo NASU
  Paper 2: Late glacial-Holocene climate and vegetation dynamics in arid Central Asia and China reconstructed from biological proxies: a comprehensive overview
  P. TARASOV, M. MAKOHONIENKO, N. DOROFEYUK, G. JIN, U. HEUSSNER, M. WAGNER, F. RIEDEL
  Paper 3: Neolithisation in northern East Asia: archaeological evidence from ChinaRussia, Korea and Japan ? M. WAGNER, P. TARASOV, M. MAKOHONIENKO
 • RUSSIA, Saint-Petersburg: 14-18 October 2002
  II International Conference on plant anatomy and morphology.
  Poster: Pollen morphology of some European Sorbus species. Leszek BEDNORZ, Toshiyuki FUJIKI, Mirosław MAKOHONIENKO
 • CHINA, Nanjing: 24-30 June 2000
  10th International Palynological Congress
  Paper 1: Palynological studies on postglacial vegetation history, human impact and climate changes in the north and north-eastern areas of China. Mirosław MAKOHONIENKO
  Paper 2: A 50,000 year record of vegetation and climatic change from Cheju Island, South Korea. Mirosław MAKOHONIENKO

Referaty wygłoszone na konferencjach i sympozjach krajowycH

 • Poznań, 18-19 marca 2010
  MIASTO POZNAŃ. PRZEGLĄD PROJEKTÓW BADAWCZYCH,
  referat: Przemiany krajobrazu przyrodniczo-kulturowego Poznania
  w rejonie Strumienia Różanego między Górą Moraską a Doliną Warty. Dobrochna JANKOWSKA, Mirosław MAKOHONIENKO, Andrzej MICHAŁOWSKI,
  Katarzyna PYŻEWICZ,
 • Gdańsk, 3-8 September 2010
  NORPOLAR WORKSHOP (warsztaty międzynarodowe projektu NORPOLAR)
  referat: Vegetational, hydrological and cultural record from Lubińskie Lake, Lubusz Land, western Poland. Mirosław MAKOHONIENKO
 • Białowieża 22-24 września 2010
  V SYMPOZJUM ARCHEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ ? VIII WARSZTATY TERENOWE
  referat: Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i gospodarki ludności kultury wielbarskiej na Pomorzu Środkowym, stanowisko Nowy Łowicz nad Drawą. Mirosław MAKOHONIENKO, Jacek BORKOWSKI, Zbigniew CELKA, Adam CIEŚLIŃSKI, Jolanta CZERNIAWSKA, Andrzej KASPRZAK, Izabela MACIUSZCZAK, Zbigniew SOBCZAK

Referaty wygłoszone na zaproszenie na posiedzeniach towarzystw naukowych

 • Bydgoszcz, 18 listopada 2010
  Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.
  referat: Palinologia w rekonstrukcjach krajobrazu naturalnego i kulturowego. Mirosław MAKOHONIENKO
 • Poznań, 28 kwietnia 2010
  Wykłady Wszechnicy Piastowskiej w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk
  referat: Antropocen ? era antropogeniczna. Człowiek i środowisko w czasie. Mirosław MAKOHONIENKO ? jeden z pięciu wykładów w panelu dyskusyjnym na temat współczesnego globalnego ocieplenia (zaproszeni wykładowcy: Zbigniew W. Kundzewicz, Piotr Tryjanowski, Andrzej Mizgajski, Alfred Stach, Mirosław Makohonienko). Organizator sesji: Stanisław Jakóbczyk, dyrektor biura Zarządu PTPN.

Referaty wygłoszone na spotkaniach popularnonaukowych

 • Poznań, 23 października 2010
  popularnonaukowa konferencja pt. „Od książki wszystko się zaczyna…”.
  Wystąpienie: Stara baśń – stara puszcza czyli o środowisku naturalnym wczesnośredniowiecznej Wielkopolski. Mirosław MAKOHONIENKO
  Organizator sesji Marcin Danielewski – Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wczesnopiastowskiej „Aurea Tempora”.

Działania aplikacyjne

2010 – opracowanie specjalistyczne dla Prokuratury Rejonowej w Szamotułach ochodzeniu kryminalistycznym w sprawie morderstwa w woj. wielkopolskim. W celu zabezpieczenia śladów i określenie tempa rozkładu zwłok. Prace metodami archeologicznymi, analizy gleboznawcze i palinologiczne

2006 – wykonawca badań i profili pyłkowych z Wyspy Cheju w Korei ? wykorzystanych przy realizacji filmu przyrodniczego telewizji NHK, Japonia.

2005 ? wykorzystanie wyników analiz kryminalistycznych w programie telewizyjnym ?997?, udział własny w realizacji programu

2005 – opracowanie specjalistyczne metodą palinologiczną dla Prokuratury Rejonowej w Złotowie w dochodzeniu kryminalistycznym w sprawie morderstwa w woj. pilskim. Identyfikacji miejsca popełnienia przestępstwa i przenoszenia zwłok ofiary

2001 – udział w ekspedycji geologicznej w Dolinie Beka w Libanie ? na potrzeby filmu edukacyjnego japońskiej telewizji NHK, pomoc asystencka w pracach geologicznych.

1997 i 1998 (okres letni) – pomiary aerobiologiczne dla miasta Poznania ? na potrzeby Centrum Alergologii w Poznaniu oraz krajowego monitoring aerobiologicznego ? wykonawca pomiarów. Przekaz informacji do prasy, radia i telewizji.

Udział w organizacji konferencji naukowych

konferencje krajowe

2010 – V Sympozjum SAS / VIII Warsztaty Terenowe ? Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. ? VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. Białowieża 22-24 września 2010 (współorganizator)

2009 – VII Warsztaty Terenowe/IV Sympozjum SAS ? Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Kórnik 20-22 maja 2009 (współorganizator)

2009 – konferencja popularno-naukowa pt. Archeologia Środowiskowa a współczesność, Krosno Odrzańskie, Zamek Piastowski 16 stycznia 2010 (współorganizator)

2005 – Sympozjum Archeologii Środowiskowej ? Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kultura człowieka w Polsce ? dorobek i przyszłość. Koszęcin 19-22 października 2005.

Sympozjum z udziałem gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Słowenii i Ukrainy. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej SAS. (główny pomysłodawca i współorganizator)

konferencje międzynarodowe

2009 – XV Konferencja Międzynarodowa ICAZ (International Council for Archaeozoology), Fish Remains Working Group; Fishes ? Culture ? Environment through Archaeoichthyology, Ethnography & History. 3-9 September 2009, Poznań-Toruń (główny współorganizator)

2008 – III Sympozjum Archeologii Środowiskowej ? Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały – metody – interpretacje (Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe. Data-methods-interpretations). Katowice-Koszęcin 26-29 listopada 2008 (współorganizator)

2007 – Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) ? ?Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology?, 12-15 September 2007, Poznań. Zorganizowana z ramienia polskiego Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (główny organizator)

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?…

konferencje w organizacji (w roku 2011)

VI Sympozjum archeologii środowiskowej ? Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych. W dniach 19-21 maja 2011 roku w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim (główny współorganizator)

Sympozjum bilateralne polsko-niemieckie na temat ? Man and environment in the preindustrial era on the both sides of the Odra River. W dniach 26-28 maja 2011, Wydział Biologii UAM (współorganizator)

Międzynarodowe VII Sympozjum archeologii środowiskowej ? Environmental Archaeology of Urban Sites. W terminie 5-10 września 2011, Uniwersytet Gdański (współorganizator)

IX Zjazd Geomorfologów Polskich ? Georóżnorodność rzeźby Polski. 20-22 września 2011, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(współorganizator)

Granty badawcze

2011-2014: kierownik projektu (własnego) MNiSW nr N N305 059140: ?Przemiany środowiska przyrodniczego miasta środkowoeuropejskiego od średniowiecza po czasy współczesne. Paleoekologia miasta Poznania
(projekt w realizacji).

2007-2010: wykonawca w projekcie NORPOLAR (Northern Polish Lake Research) grant MNiSW (DFG/46/2007) i DFG (DFG 436 POL 113/0-1). Kierownik grantu dr Wojciech Tylman (UG, Gdańsk) (projekt w realizacji).
http://www.norpolar.ug.edu.pl/
2008 ? 2012: wykonawca w projekcie NN305 3372 34; ? Środowiskowe skutki gwałtownego obniżenia poziomu wody w jeziorze Budzisławskim i jeziorze Anastazewo w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego?. Kierownik grantu dr Michał Woszczyk (UAM, Poznań) (projekt w realizacji).

2010 – do 2013: wykonawca w projekcie MNiSW nr N N109 054039 ? ?Osada metalurgów kultury mogiłowej w Szczepidle nad środkową Wartą?. Kierownik grantu dr hab. Przemysław Makarowicz (UAM, Poznań) (projekt w realizacji).

2011- 2014: wykonawca w projekcie MNiSW nr N N306 064640 ?Współczesne zespoły okrzemkowe jako podstawa do wnioskowania o zmianach ekologicznych/środowiskowych jezior przybrzeżnych Bałtyku Południowego w przeszłości? (kierownik grantu dr Monika Lutyńska) (projekt w realizacji).

2010-2013: grant MNiSW N N109 198938 ? ?ŚWIAT NA WZGÓRZU: Społeczeństwo, kultura i gospodarka w IV-III tys. przed Chr. na Kujawach. Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (część 2)?. Kierownik Prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt (Instytut Wschodni UAM, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), wykonawca Mirosław MAKOHONIENKO.

2011-2012: wykonawca w projekcie MNiSW nr N N109 208940 pt. ?Kontekst środowiskowy, gospodarczo-społeczny oraz komunikacyjno-obrzędowy późnoneolitycznego centrum osadniczego na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowicach. IV – III tysiąclecie przed Chrystusem? (grant promotorski, kierownik grantu prof. dr hab. Aleksander Kośko, główny wykonawca mgr Danuta Żurkiewicz) (projekt w realizacji).

wykonawca w projekcie: ?Megata Lake Project? grant of the IRCJS-International Research Center for Japanese Studies, JAS-Japanese Academy of Science and Ministry of Environment in Japan. Project Leaders: Yoshinori Yasuda (IRCJS, Kyoto, Japonia), Hitoshi Fukuzawa (Metropolitan University, Tokyo, Japan) (projekt w realizacji).
2003-2007: kierownik projektu (własnego) KBN/Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 3 PO4E 008 24: ?Przemiany środowiska północno-wschodnich Chin w holocenie. Historia szaty roślinnej, klimatu oraz oddziaływań antropogenicznych? (projekt zakończony).

2003-2007: wykonawca w projekcie MNiI / KBN nr 2 HO1H 028 25: ?Świat z perspektywy wzgórza. Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj. Kujawsko-pomorskie?. Kierownik prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt (UAM, Poznań) (projekt zakończony).

2000-2003: wykonawca w projekcie KBN nr 6 PO4F 028 18: ?Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych?. Kierowany przez prof. dr hab. M. Ralską-Jasiewiczową (Instytu Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków) (projekt zakończony).

2003: wykonawca prac zleconych w projekcie badawczym finansowany przez International Research Center for Japanese Studies: ?Study of the Mikurigaike Lake in relation to the worship of Mount Tateyama? (kierownik Prof. Yoshinori Yasuda)
2003 ? wykonawca prac zleconych w projekcie EU numer EVK2-CT-99-00036 ?Dynamics and biodiversity of forest tree populations genetic, palaeogenetic and plant historical approaches? (Fossilva Project) (projekt zakończony).

1998-2003; uczestnik projektu badawczego ?Yangtze River Civilization Project?, realizowanego w International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan (kierownik projektu Prof. Yoshinori Yasuda).

1995-1998: wykonawca w projekcie MEN nr 7 T07F 008 08: ?Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjalno-obronnego na Ostrowie Lednickim?. Kierowany przez prof. dr hab. Aleksandra Grygorowicza (Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Poznań) (projekt zakończony).

1994: projekt badawczy realizowany w Institute für Ur- und Frühgeschihte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel pt. ?Kelten, Germanen Römer im Mittelgebirgsraum zwichen Luxemburg und Thüringen. Archaeologische und naturwisentschsfliche Forschungen zum Kulturwandel unter der Einwirkung Roms in den Jahrhunderten um Christi Geburt.? (kierowany przez Prof. Dr. Alfred Haffner i Prof. Dr Siegmar von Schnurbein ? Mirosław MAKOHONIENKO udział w podtemacie ?Palynologische Untersuchungen zur latenzeitlichen und römischen Besidlungsgeschichte im linksrheinischen Untersuchungsgebiet?

Inne granty ? konferencyjne, aparaturowe, publikacyjne, kształcenie

2005: Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 737 P/DBB/2005 ? dofinansowanie konferencji naukowej z zakresu archeologii środowiskowej: ?Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość?, Koszęcin 19-22 października 2005

2010: Udział w przygotowaniu projektu: ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM (zadanie 6.1), 4.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki(POKL) ? finansowane ze środków Unii Europejskiej. Priorytet IV Nauka i szkolnictwo wyższe, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (przyjęty do realizacji na lata 2010-2015)

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierowanie pracami magisterskimi (prace w realizacji)

GEOINFORMACJA (2010/2011) (studia stacjonarne, 2 rok studiów magisterskich)

 • MARCINKOWSKI Radosław ? ?Rozwój procesów osadniczych w północnej części miasta Poznania (w rejonie Strumienia Różanego) w świetle źródeł kartograficznych?
 • NOWAK Zuzanna ? ?Struktura współczesnego użytkowania terenów w zlewni Strumienia Różanego w Poznaniu?
 • JEDLIŃSKI Maciej ? ?Analiza rozmieszczenia osadów biogenicznych w dolinie Strumienia Różanego w Poznaniu?
 • LINKOWSKI Michał ? ?Analiza naturalnych i antropogenicznych cech rzeźby oraz struktura spływu powierzchniowego w zlewni Strumienia Różanego w Poznaniu?
 • HAK Tomasz ? ?Wpływ budowy geologicznej i przekształceń antropogenicznych na lineament Wzgórz Mużakowskich ? część wschodnia?
 • PILCH Wojciech ? ?Lineament Wzgórz Mużakowskich?
 • KORCZ Joanna ? ?Wpływ budowy geologicznej na lineament zachodniej części Wzgórz Głogowsko-Dalkowskich?
 • CIESIELSKA Anna ? ?Wpływ budowy geologicznej na lineament wschodniej części Wzgórz Głogowsko-Dalkowskich?
 • JĘDRASZAK Dariusz ? ?Numeryczna analiza zlewni rzeki Słomianki, zachodnia część Wysoczyzny Łódzkiej?
 • RUDZIŃSKI Krzysztof ? ?Numeryczna analiza zlewni rzeki Rykolanki (Dylówki) południowa część Wysoczyzny Łódzkiej?
 • NIESTEROWICZ Jacek ? ?Identyfikacja i klasyfikacja zagłębień bezodpływowych na obszarach staro i młodoglacjalnych?
 • BĄBA Joanna ? ?Analiza geostatystyczna osadów powierzchniowych jeziora Sarbsko?

GEOINFORMACJA (2010/2011) (studia stacjonarne, 1 rok studiów magisterskich)

 • MICHALSKI Tomasz
 • WASZAK Patryk
 • PLEWIŃSKI Wojciech
 • SZAŁATA Artur
 • PTAK Justyna
 • HENKA Dariusz
 • GADZIŃSKA Magda
 • BURAKOWSKA Monika
 • TURYSTYKA i REKREACJA (2010/2011) (studia stacjonarne, 1 rok studiów magisterskich)
 • JEZIERSKA Agata
 • TRACEWSKA Marta
 • WIŚNIEWSKA Urszula
 • MILEWSKA Marta
 • PISKORZ Dariusz
 • PILCH Bartosz
 • WRZOS Joanna
 • KORYTOWSKA Justyna
 • OGRODOWICZ Paulina
 • GÓRECKA Sylwia

oraz

 • SZYMCZAK Marta
 • PILARCZYK Agata
 • TURYSTYKA i REKREACJA (2010/2011) (trybem indywidualnym, 2 rok studiów magisterskich)
 • LEWANDOWSKA Marta
 • HYDROLOGIA, METEOROLOGIA i KLIMATOLOGIA ? HMIK (2010/2011) (studia stacjonarne, 1 rok studiów magisterskich)
 • MATYSIAK Anna
 • BUDASZ Sylwia
 • GEOGRAFIA (2010/2011) (studia niestacjonarne, 1 rok studiów magisterskich)
 • CHRAPLAK Paulina

Udział w organizacji kształcenia

Opracowanie programów, ścieżek programowych studiów:
2006 – opracowanie nowego programu studiów ?Geografia? na poziomie licencjackim (1-3), Członek Instytutowego i Wydziałowego Zespołu ds. dydaktyki
2009-2010 ? udział w opracowaniu nowego programu studiów magisterskich – specjalność ?Geoekologia?
2011 – opracowanie programu studiów doktoranckich ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM (członek Komisji ds. Programu)

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Członek Rady Instytutu Geoekologii i Geoinformacji
Członek Rady Wydziału w składzie ds. naukowych
Członek Rady Wydziału w składzie ds. administracyjnych
Członek Wydziałowej Komisji ds. Grantów Unii Europejskiej
Członek Instytutowej Komisji ds. dydaktycznych
Członek Komitetu Redakcyjnego Badań Fizjograficznych (od 2010)
Członek zwyczajny (od maja 1998) Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)
Członek zwyczajny (od czerwca 2002) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP)
Prezes Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS), współinicjator powołania Stowarzyszenia (członek założyciel)
http://www.geoinfo.amu.edu.pl/sas/index.php
Członek zwyczajny (od 2010 roku) Komitet Badań Czwartorzędu
Członek zwyczajny Japanese Society of Palynologists (Japonia)
Członek Zarządu (w latach 2006-2008) Association for Environmental Archaeology (Wielka Brytania)
Recenzent w czasopismach naukowych zagranicznych (Quaternary International, Vegetation History and Archaeobotany, Geophysical Research Letters, Japan Review ) i krajowych (Studia Quaternaria, Badania Fizjograficzne)

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Stypendia, staże naukowe, zatrudnienie w jednostkach naukowych

1 październik 1992 ? 31 marca 1993; Lund University, Department of Quaternary Geology, Lund, Sweden, Stypendium naukowe Svenska Institut , Temat badawczy: ?Modern pollen/land-use relationships in Southern Sweden and Northern Poland”, pod kierunkiem dr. Marie-Jose Gaillard-Lemdahl i prof. Björna Berglunda

1993 lipiec; wizyta w ośrodkach naukowych Japonii: Kyoto Sangyo University, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto (doc. Yoshinori Yasuda), uczestnictwo w ekspedycji wiertniczej na jeziorze Mikata, Prefektura Fukui (doc. Yoshinori Yasuda, dr Makoto Okamura), wizyta w Kyoto Seika University (dr Junichi Ogura).

1 styczeń 1994 ? 30 listopad 1994; Christian Albrechts Universität zu Kiel, Institute fur Ur- und Fruhgeschichte, Kiel, Germany,
zatrudniony na stanowisku kierownika laboratorium palinologicznego.

1 październik 1998 ? 31 marzec 2001; Kyoto University and International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan.
Stypendium naukowe Monbusho (Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki, Sportu i Kultury), staż pod naukowy kierunkiem prof. Y.Yasuda i prof. H.Sawaguchi,

lipiec-sierpień 2004; International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan, staż naukowy w zespole Prof. Yoshinori Yasuda

1 września 2005 ? 30 sierpnia 2006; International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan, Visiting Research Scholar

Udział w zagranicznych ekspedycjach badawczych:

2008 – ekspedycja geologiczna w Basenie Tarymskim, Pustynia Taklamakan, prowincja Xinjiang, CHINY (18-28 września 2008)

2006 – Ekspedycja przyrodniczo-geologicznej: zachodnia JAPONIA ? wyspy Kyushu i Yakushima (1-10 luty 2006)

2005 ? ekspedycja geologiczna Góry Changbai, północno-wschodnie CHINY, realizacja projektu badawczego z Sendai University, Center for North-East Asiatic Studies: Volcanic activity and vegetation changes in the Changbai Mountains, China (19-29 grudnia 2005)

2004 – ekspedycja geologiczna w Tohoku, północno-wschodnie Honsiu, JAPONIA, lipiec 2004

2001 – ekspedycji geologiczna w LIBANIE, wiercenia osadów torfowych w Dolinie Beka (5-10.05.2001)

2001 – ekspedycja geologiczna w Radżastanie, INDIE, wiercenia na słonych jeziorach Pustyni Thar (14.01-4.02. 2001)

2000 – wycieczka archeologiczno-przyrodnicza na Półwyspie Koreańskim, KOREA POŁUDNIOWA (3-6.12.2000)

2000 – ekspedycja geologiczna w rejon gór Changbai i Niziny Mandżurskiej, CHINY wiercenia geologiczne z torfowisk i jezior, 6-27.09.2000 (w charakterze kierownika ekspedycji)

2000 – ekspedycja geologiczno-botaniczna na Nizinę Mandżurską, CHINY, wiercenia na torfowiskach i pobieranie prób powierzchniowych do analiz palinologicznych (17.05-1.06.2000)

2000 – ekspedycja geologiczna i studia botaniczne na Wyspie Cheju, KOREA POŁUDNIOWA (24-27.04.2000)

2000 – wyprawa botaniczna na Okinawę, JAPONIA (17-19.03.2000)

2000 – ekspedycja geologiczna w Radżasthanie, Pustynia Thar, INDIE, wiercenia na jeziorze Sambhar (1-12.03.2000)

1999 – ekspedycja geologiczna w Yunnanie, odwierty na jeziorze Erhai, CHINY (25.10-18.11.1999)

1999 – ekspedycja geologiczna w dorzeczu rzeki Żółtej (Wysoczyzna Lessowa) i we wschodnim Tybecie, CHINY (8-24.08.1999)

1999 – ekspedycja geologiczna na Nizinie Mandżurskiej, CHINY (2-21.06.1999)

1994 ? ekspedycja geologiczna na obszarze Schlezwiku-Holsztynu, NIEMCY

1994 ? dwie ekspedycje geologiczne w Nadreni-Palatynacie, NIEMCY i LUXEMBURG

1991 czerwiec-lipiec; ekspedycja naukowa Instytutu Badań Czwartorzędu UAM we wschodniej Syberii, Sajany Wschodnie i Jezioro Bajkał, ROSJA.

1987 ? udział w prospekcji terenowej stanowisk archeologicznych na obszarze dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie), NRD

1986 lipiec ? udział w francuskiej ekspedycji archeologicznej w Saint Bertrand de Commege, FRANCJA

Nagrody i wyróżnienia

2010 ? Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadana przez Rektora Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka dnia 27 września 2010 r.

2001 ? Nagroda III stopnia Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, za opracowanie podstaw rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego na Ostrowie Lednickim. Przyznana przez Ministra Infrastruktury Marka Pola, Warszawa (19 grudnia 2001)

1990 ? Nagroda Polskiego Towarzystwa Geograficznego w V Konkursie za najlepszą pracę magisterską z zakresu zastosowań geografii, pt. ?Badania palinologiczne w rejonie osadniczym Lednogóry, rdzeń Wal/87 i I/86?, nadana decyzją Zarządu Głównego PTG (15 stycznia 1990).

1989 ? Medal za Chlubne Studia ? nadany uchwałą Senatu Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego (20 listopada 1989)

Stypendium naukowe Ministra Edukacji w okresie studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyznane za wyniki w nauce

Działalność popularnonaukowa

2005-2011: Działania popularyzacyjne w ramach Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS) prowadzone od roku 2006; wykłady popularnonaukowe, sesje popularnonaukowe, udział w organizacji wystaw (zob. działalność SAS i sprawozdania Zarządu SAS na stronie internetowej Stowarzyszenia)

2001 – udział w wykładach popularnonaukowych Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz ,

udział w wykładach popularnonaukowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2004?)

Redakcja witryny internetowej Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS), prowadzonej od roku 2010: adres http://www.geoinfo.amu.edu.pl/sas/

Publikacje popularnonaukowe:

Makohonienko M., 2009: Palinologia [W:] M. Brzostowicz, J. Wrzesiński ?Człowiek i przyroda w średniowieczu?. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Starostwo Powiatowe w Słupcy. Poznań ? Ląd: 77-81.

Notki biograficzne, dane prasowe

Serwis Nauka w Polsce – PAP SA

2011-01-31: ?W maju odbędzie się VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej?, info. Szymon Zdziebłowski http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?…

2010-02-04: ?Dr Makohonienko o nowej wizji ery antropogenicznej?, info. Szymon Zdziebłowski http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?…

2007-09-11: „Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology” – konferencja w Poznaniu: info. Adam Lisiecki
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?…

2008 – wykaz laureatów (I miejsca) w Konkursach Prac Magisterskich z Zakresu Geografii w latach 1985-2007, strona 502 – J. Bański, A.T. Jankowski ?Polskie Towarzystwo Geograficzne? [w:] Historia geografii polskiej (A.Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2000 – notka biograficzna w: Newsletter of the Grant-in-aid Program for COE Research Foundation of the Ministery of Education, Science, Sports and Culture in Japan, vol. 3(1):

1995 – notka biograficzna w ?Kto jest kim w botanice polskiej. Who is who in Polish botany? red. Z. Mirek, L. Musiał, J.J. Wójcik. Polish Botanical Studies, Guidebook Series, no. 14. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Kraków: p. 212.

Zainteresowania

turystyka górska, nurkowanie swobodne, turystyka rowerowa, tenis, ogrodnictwo, fotografia, języki obce, filozofia i systemy religijne zwłaszcza obszaru Eurazji, buddyzm, kosmologia ? ewolucja wszechświata, antropogeneza, etnologia, antropologia kulturowa.

Comments are closed.